Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

We wrześniu 2021 r. informowaliśmy o tym, że powoli, ale skutecznie kształtuję się linia orzecznicza dotycząca braku możliwości przetwarzania danych osobowych “na zapas”, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora po wykonaniu umowy: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas Niepowielając argumentację dotyczącą takiego stanowisk, bo można ją odnaleźć w tych dwóch orzeczeniach przejdziemy do tego orzeczenia, które stało się powodem wpisu: II SA/Wa 1340/20 II SA/Wa 607/20 I kolejnym orzeczeniem wpisującym się w ten “nurt” jest wyrok WSA w Warszawie, w którym Sąd oddalił skargę od decyzji Prezesa UODO nakazującej usunięcie danych osobowych.  W tej sprawie Sąd badał skargę na decyzję Prezesa UODO, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zainicjowanego skargą D. B. (dalej: “wnioskodawca”) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez spółkę […] z siedzibą w […] (dalej także: “skarżąca spółka” lub “strona skarżąca”) – nakazał skarżącej spółce usunięcie danych osobowych D. B., w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Dane osobowe wnioskodawcy zostały pozyskane przez skarżącą spółkę na podstawie umowy cesji wierzytelności. Organ nadzorczy wskazał, że sprzedaż tej wierzytelności została dokonana na podstawie art. 509 § 1 kc., zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Prezes UODO wskazał, że w okresie między […] maja 2018 r. a […] lipca 2018 r. dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane były na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz stwierdził, że w przedmiotowej sprawie takim prawnie uzasadnionym interesem było dochodzenie roszczeń finansowych wobec D.B. Z informacji zebranych w trakcie postępowania administracyjnego wynika także, że  obsługa windykacyjna wierzytelności ustała w dniu […] lipca 2018 r., w związku z czym skarżąca spółka przestała przetwarzać dane osobowe wnioskodawcy w tym celu. Prezes UODO: stwierdził, że skoro przeprowadzone postępowanie administracyjne nie wykazało, aby wnioskodawca oprócz niniejszego postępowania skierował wobec skarżącej spółki jakiekolwiek roszczenie, uznać trzeba, iż skarżąca spółka przetwarza dane … Czytaj dalej Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”