Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej działalności o czysto osobistym lub domowym charakterze.  Sprawa zaczęła się od skargi obywatela, złożonej do UODO w maju 2019 r., w której wskazano na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych przez inną osobę fizyczną w następujących okolicznościach: W treści skargi skarżąca wskazała, że P.L. w okresie od dnia […] września 2018 r. do dnia […] września 2018 r. na portalu […] publikował wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w W. z dnia […] listopada 2017 r., wydany w sprawie sygn. akt […], zawierający dane osobowe skarżącej, a ponadto, że w dniach co najmniej od dnia […] września 2018 r. do dnia […] września 2018 r. P.L. wystawił na widok publiczny, za szybą swojego samochodu, wskazany wyżej wyrok nakazowy, który – według zapewnień skarżącej – zawierał jej dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, imion rodziców oraz nazwiska rodowego matki skarżącej Skarżąca, w lipcu 2019 r., wskazała, że “obecnie jej prawo do ochrony danych osobowych nie jest naruszane przez P.L.”.  Takie stanowisko mogłoby doprowadzić do umorzenia postępowania przez Prezesa UODO ze względu na jego dalszą bezprzedmiotowość.  Jednakże zostało ono umorzone na zupełnie innej podstawie – Prezes UODO jako podstawę umorzenia wskazał “art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 7 i art. 60 u.o.d.o. w związku z art. 1, art. 2 ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO”.  W uzasadnieniu decyzji organ nadzorczy przywołała art. 2 ust. 2 lit. c RODO, gdyż  wyszedł z założenia, że w przedmiotowej sprawie RODO nie znajdzie zastosowania, a to dlatego, że dotyczy ona przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Prezes UODO uznał zatem, że: udostępnienie przez P.L. na Facebooku, a także ewentualnie za szybą samochodu, danych osobowych skarżącej miało charakter … Czytaj dalej Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO