Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego administrator danych jest zobowiązany do wydania kopii nagrań na określonym nośniku. Takie stanowisko budzi pewne wątpliwości, bo jeśli pominąć dyskusję na temat samego obowiązku udostępniania nagrań, to można je udostępnić bez nośnika np. za pomocą linku prowadzącego do nagrania (pliku) w zasobach chmurowych czy to administratora czy też podmiotu przetwarzającego.  Pomijając to techniczne zagadnienie warto się bliżej przyjrzeć orzeczeniu, bo jest ono ważne dla praktyki administratorów danych. Orzeczeniem tym WSA w Warszawie uchylił postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.  Sprawa została zainicjowana skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze skargą na odmowę wydania im przez Prezesa Sądu Rejonowego w […] kopii nagrań (na płycie CD lub DVD) z monitoringu zamieszczonego na korytarzu budynku Sądu obok sali nr 2 (od godziny 8:45 do 9:25 oraz od 11:10 do 11:30) oraz z monitoringu obejmującego wejście do budynku Sądu (od godziny 8:00 do 11:30) z dnia […] listopada 2020 r. i wnieśli o nakazanie Prezesowi tego Sądu wydania kopii tych nagrań (po dokonaniu pseudoanonimizacji danych innych osób). Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowieniem, wydanym na podstawie art. 61a § 1 k.p.a., odmówił K.N. i R. N., wszczęcia postępowania z ich skargi z uwagi na brak podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Takie stanowisko Prezes UODO argumentował tym, że: Z art. 15 ust. 3 rozporządzenia o ochronie danych osobowych wynika, że administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, nie zaś “kopię dokumentów (nośnika) zawierającego dane osobowe”. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w powołanym przepisie może być realizowane zarówno poprzez sporządzenie kopii lub odpisu dokumentu (nośnika) zawierającego dane osobowe oraz inne dane, jak i poprzez podanie uprawnionemu treści jego danych osobowych, a z pominięciem informacji znajdujących się na nośniku, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/679, jak i tych niedotyczących wnioskującego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że co do zasady, kopia danych odnosi się […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.