Regulamin serwisu Judykatura.pl I. DEFINICJE
 1. W niniejszym regulaminie korzystania z serwisu Judykatura.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. „Dostawca” – Piotr Liwszic prowadzący działalność gospodarczą „jawneprzezpoufne Piotr Liwszic” z siedzibą w Warszawie (00-855), ul. Grzybowska 43, e-mail: kontakt@judykatura.pl, NIP – 521- 332-36-17;
  2. „Judykatura.pl” – serwis internetowy Judykatura.pl stworzony, utrzymywany i udostępniany przez Dostawcę, służący do przeszukiwania orzeczeń dotyczących ochrony danych osobowych oraz monitorowania orzecznictwa znajdujący się pod adresem: https://judykatura.pl wraz z podstronami.
  3. „Umowa” – umowa dotycząca świadczenia usługi Konta Użytkownika, zawierana przez Użytkownika z Dostawcą na podstawie Regulaminu;
  4. „Usługa świadczona drogą elektroniczną” – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  5. „Użytkownik” – osoba, która odwiedza serwis Judykatura.pl;
  6. „Użytkownik Przedsiębiorca indywidualny” lub „Użytkownik PI” – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę z Dostawcą bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Użytkownika, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. „PayU” – system bezpiecznych płatności internetowych, prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
  8. „Subskrypcja”- okres przez jaki Użytkownik może korzystać z Usługi wybranej przez siebie w trakcie opłacania tj.: dostępu do bazy danych i jej przeszukiwania; dostępu do aktualności związanych z orzecznictwem z zakresu ochrony danych osobowych; uzyskania konsultacji związanej z ochroną danych osobowych.
  9. „Konto Użytkownika” lub „Konto” – przestrzeń sieciowa Użytkownika, który zarejestrował się w Judykatura.pl, powstająca w wyniku dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z której może on korzystać pod warunkiem zalogowania się do niej.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. rejestracji Konta Użytkownika umożliwiającego dostęp Użytkownika do zasobów Judykatura.pl oraz ich przeszukiwania,
  2. wysyłki Newslettera, czyli wiadomości elektronicznych z informacjami związanymi z tematyką Judykatura.pl
 1. Korzystać z Judykatura.pl można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer, tableta czy telefonu) z:
  1. dostępem do sieci Internet,
  2. zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox.
 1. Do prawidłowego korzystania z Judykatura.pl wymagana jest obsługa plików cookies odpowiadających za utrzymanie sesji oraz dokonanie płatności elektronicznej przez system PayU.
 2. Korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika przez niepożądane programowanie. Ponadto korzystanie z Usługi może być związane z ryzykiem objęcia skutkami ataku hackerskiego, który celem może być Judykatura.pl.
 3. Użytkownik w trakcie Usługi, powinien korzystać z oprogramowania antywirusowego na wykorzystywanym przez niego urządzeniu, co pozwoli na uniknięcie zainfekowania tego urządzenia niepożądanym oprogramowaniem. 7. Dostawca zapewnia, że w ramach Judykatura.pl stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia, mające na celu zabezpieczenie Judykatura.pl przed atakami hackerskimi.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Judykatura.pl, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym.
 5. Zabronione jest także podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Judykatura.pl lub stworzeniem zagrożenia dla stabilności ich działania.
III USŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA JUDYKATURA.PL
 1. W celu założenia konta w Judykatura.pl i zawarcia Umowy, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej https://judykatura.pl.
 2. Formularz ten, wraz z cennikiem i treścią Regulaminu, stanowi skierowaną do Użytkownika ofertę Dostawcy zawarcia Umowy o prowadzenie konta w Judykatura.pl na okres trwania subskrypcji.
 3. Z chwilą wypełnienia formularza przez Użytkownika i kliknięcia przycisku kończącego ten proces, Użytkownik przyjmuje ofertę Dostawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą dochodzi z chwilą dokonania płatności na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 5. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane, w tym NIP. Z chwilą wypełnienia tego formularza i kliknięcia przycisku kończącego ten proces Użytkownikowi zakładane jest konto w Judykatura.pl oraz zawierana jest Umowa.
 6. Dostawca umożliwia realizację płatności w ramach integracji Judykatura.pl z systemem płatności PayU. Dopuszczalną metodą płatności jest płatność cykliczna.
 7. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie, bez odpowiedniego upoważnienia, danych osobowych osób trzecich, w tym wskazywania numeru NIP.
 8. Dostęp Użytkownika do Judykatura.pl musi być zabezpieczony silnym hasłem składającym się z co najmniej 12 znaków (w tym małą, dużą literą, cyfrą lub znakiem specjalnym).
 9. Serwis automatycznie bada siłę hasła nie zapisując informacji o treści wprowadzanego hasła na tym etapie.
 10. Każde logowanie do Judykatura.pl wymagać będzie, oprócz wprowadzenia adresu e-mail i hasła, jednorazowego kodu otrzymanego na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji (dwuskładnikowe uwierzytelnienie).
 11. Dostęp Użytkownika do Judykatura.pl jest czasowo zablokowywany po 3 nieudanych próbach logowania na okres 24 godzin. W celu szybszego odblokowania konta należy skontaktować się z Dostawcą za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@judykatura.pl
 12. W celu uzyskania dostępu do zasobów Judykatura.pl konieczne jest założenie Konta Użytkownika w Judykatura.pl oraz opłacenie Subskrypcji, czego następstwem jest zawarcie Umowy na czas trwania Subskrypcji.
 13. W przypadku braku opłacenia Subskrypcji, w terminie 7 dni od daty założenia Konta Użytkownika, konto to zostanie usunięte.
 14. Subskrypcja trwa 30 albo 180 albo 360 dni od dnia dokonania płatności, co zależy od dokonanego przez Użytkownika wyboru pakietu Subskrypcji. Subskrypcja może też być jednorazowa.
 15. Cena za Subskrypcje, która jest wskazana w Serwisie Judykatura.pl, jest ceną brutto zawierającą 23 % podatku VAT.
 16. Subskrypcja zostaje automatycznie przedłużona, a płatność automatycznie pobraną powtórnie ostatniego dnia okresu Subskrypcji, o ile Użytkownik nie wybrał Subskrypcji jednorazowej.
 17. Za moment dokonania płatności uważa się moment pozytywnej autoryzacji transakcji przez PayU.
 18. Transakcje w ramach płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika w Judykatura.pl.
 19. Użytkownik po kliknięciu przycisku potwierdzającego chęć dokonania płatności akceptuje warunek płatności cyklicznych.
 20. Uruchomienie usługi płatności cyklicznych wymaga uprzednio wyrażonej zgody na obciążenie karty płatniczej Użytkownika.
 21. Użytkownik zostaje przekierowany z Judykatura.pl do formularza płatności PayU, w którym dokona pierwszej płatności rejestrującej kartę do usługi płatności cyklicznych albo dokona płatności jednorazowej.
 22. Po autoryzacji płatności, PayU przesyła do Dostawcy unikalny numer identyfikujący kartę płatniczą i Użytkownika (Token), pozwalający na wykonywanie kolejnych płatności cyklicznych zgodnie ze zleceniem Użytkownika.
 23. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty płatniczej PayU ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. W tym czasie Dostawca podejmie działania zmierzające do ustalenia z Użytkownikiem przyczyn braku obciążenia karty.
 24. Dostawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wszelkich danych związanych z transakcjami płatniczymi, tak by nie zostały wykorzystane przez osoby nieupoważnione lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 25. Dostawca na żadnym etapie transakcji nie otrzymuje danych szczegółowych wykorzystanej przez Użytkownika karty płatniczej.
 26. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z okresem wypowiedzenia trwającym przez okres jeden subskrypcji, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 16 poniżej. Okres wypowiedzenia liczony jest od końca okresu subskrypcji, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 27. Wypowiedzenia Umowy można dokonać za pośrednictwem:
  1. odpowiednich ustawień w Judykatura.pl albo
  2. przesłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@judykatura.pl albo
  3. przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy na stronie Judykatura.pl
 1. Użytkownik PI może odstąpić od umowy na następujących zasadach:
  1. bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  2. poprzez poinformowanie Dostawcy o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przybierającego dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, poprzez: przesłanie na adres e-mail: kontakt@judykatura.pl albo listownie na adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa.
  3. do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym decydująca jest data jego nadania.
  4. odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 16 powyżej, nie przysługuje w następujących przypadkach:
  1. dostawca wykonał w pełni Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na wyraźną zgodą Użytkownika PI, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. świadczenie dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika PI przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 1. Użytkownik po uzyskaniu dostępu do Judykatura.pl ma prawo korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Zakazane jest udostępnianie swoich danych do logowania w Judykatura.pl jakimkolwiek osobom trzecim. Zakazane jest również podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do obchodzenia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku zauważenia błędów w Judykatura.pl, Użytkownik powinien zgłosić Dostawcy ich wystąpienie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@judykatura.pl
 4. W przypadku, gdy aktualizacja lub usunięcie błędu w Serwisie Judykatura.pl, lub jego konserwacja oraz aktualizacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Judykatura.pl lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 5 godzin, wówczas Dostawca poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową lub zamieszczona w Judykatura.pl w widocznym miejscu.
 5. W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Judykatura.pl  lub zawieszenie jej działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Dostawca poinformuje Użytkownika o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.
 6. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu siódmego niniejszego paragrafu, Dostawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika na Judykatura.pl oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. spowodowania lub możliwości spowodowania przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta przeciążenia serwera lub przeciążenia innych elementów infrastruktury Dostawcy,
  2. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta,
  3. wystąpienia podejrzenia korzystania przez Użytkownika z Judykatura.pl w sposób naruszający postanowienia powyższego paragrafu.
 1. Zablokowanie dostępu do Serwisu lub niektórych jej funkcjonalności następuje na czas niezbędny do wyeliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej, a w przypadku opisanym w literze c powyżej, do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 2. Dostawca będzie korzystać z uprawnień przewidzianych w postanowieniach lit. a oraz b ustępu powyższego jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań dla uniknięcia opisanych powyżej sytuacji lub natychmiastowe działania mogą zapobiec ryzyku wystąpienia szkód po stronie Dostawcy lub innych Użytkowników. W innych przypadkach Dostawca wezwie najpierw Użytkownika do zaniechania zachowań, które mogą prowadzić do zdarzeń opisanych w postanowieniu ustępu powyższego i wyznaczy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni, a z powyższego uprawnienia skorzysta po bezskutecznym upływie tego terminu.
 3. W przypadkach zablokowania Użytkownikowi dostępu do Judykatura.pl na podstawie niniejszego paragrafu, Użytkownikowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, żadne odszkodowanie.
IV NEWSLETTER JUDYKATURA.PL
 1. Newsletter jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką serwisu Judykatura.pl, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową. Korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu następujących trzech kroków:
  1. po podaniu w wyświetlających się zakładkach na stronach serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,
  2. kliknięciu pola „Zapisz się ” potwierdzającego zapis na Newsletter,
  3. potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający chęć otrzymywania Newslettera, który zostanie przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania Newslettera informując o tym Dostawcę poprzez kliknięcie w link wskazujący możliwość wypisania się z usługi Newsletter, a znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej Newsletterem.
V AKTUALNOŚCI PLUS
 1. Usługa “Aktualności Plus” obejmuje płatny dostęp Użytkownika do pełnej treści aktualności dodawanych na stronie Judykatura.pl związanych z orzecznictwem z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Dostęp do pełnych treści aktualności Użytkownik wykupuje na cykliczny okres 30 dni.
 3. Cena za usługę “Aktualności Plus” jest wskazana w Serwisie Judykatura.pl i jest ceną brutto zawierającą 23 % podatku VAT.
 4. Do usługi “Aktualności Plus” zastosowanie mają pozostałe warunki Regulaminu.
VI KONSULTACJE
 1. Usługa “Konsultacji” obejmuje jednorazową płatną konsultacje z autorem serwisu związaną z ochroną danych osobowych.
 2. Użytkownik korzystający z usługi “Konsultacji” jest uprawniony do wyboru środka komunikacji służącego do przeprowadzenia jednorazowej usługi tj. wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej czy rozmowy wideo za pośrednictwem serwisów internetowych.
 3. Cena za usługę “Konsultacji” 30 minutowej konsultacji i jest wskazana w Serwisie Judykatura.pl.
 4. Cena wskazana w Serwisie Judykatura.pl jest ceną brutto zawierającą 23 % podatku VAT.
 5. Do usługi “Konsultacji” zastosowanie mają pozostałe warunki Regulaminu. Pytania poruszone w Konsultacjach powinny być analizowany wraz ze wszystkim niezbędnymi informacjami, a uzyskane odpowiedzi czy opracowania stanowią dodatkowe źródło informacji i nie może stanowić samodzielnej podstawy podejmowania decyzji przez jakikolwiek podmiot lub osobę, które korzystają z Konsultacji na własną odpowiedzialność. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem jakiegokolwiek podmiotów lub osób, za jakiekolwiek skutki udzielonej odpowiedzi (pośrednie lub bezpośrednie), co dotyczy także wszelkich szkód i obowiązków zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, nałożonych kar administracyjnych, utraty korzyści lub innych negatywnych konsekwencji.
VII ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego przez Użytkownika w ramach Subskrypcji.
VIII ZMIANY REGULAMINU
 1. Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Prawo to istnieje w szczególności, gdy zaistnieje jedna z następujących przyczyn:
  1. dostawca wprowadzi nowe funkcjonalności związane z Serwisem,
  2. nastąpi zmiana sposobów płatności,
  3. wprowadzone będą nowe zasady bezpieczeństwa.
 1. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Dostawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Użytkownik, który nie zaakceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego długością okresowi pozostałemu do zakończenia opłaconego przez Użytkownika okresu rozliczeniowego. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
IX REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@judykatura.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Dostawcy – jawneprzezpoufne Piotr Liwszic, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może  zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego w formie, w której otrzymał reklamację, o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownik nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
 2. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy.
 3. Jeżeli Użytkownik ma swoją siedzibę lub miejsce pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, wówczas Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich, a właściwość sądu określana jest zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego.
 4. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego tekście i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
 5. Użytkownik nie może dokonać zapłaty wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia na rzecz Dostawcy poprzez potrącenie wierzytelności przysługującej Użytkownikowi wobec Dostawcy, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę na piśmie.
 6. Użytkownik akceptuje iż dostawca, w rozliczeniach na podstawie Umowy, faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy.
 7. Regulamin znajduje się na stronie https://judykatura.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu. Załącznik do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Piotr Liwszic prowadzący działalność gospodarczą „jawneprzezpoufne Piotr Liwszic” z siedzibą w Warszawie (00-855), ul. Grzybowska 43. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Judykatura.pl; Data zawarcia umowy(zakupienia usługi); NIP Użytkownika:; Adres działalności gospodarczej Użytkownika; Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej); Data wypełnienia formularza.