WSA o adresie i numerze telefonu przedsiębiorcy

WSA o adresie i numerze telefonu przedsiębiorcy

WSA w Warszawie uchylił decyzje Prezesa UODO. Organ nadzorczy nakazał spółce prowadzącej internetową bazę lekarzy usunąć dane: w zakresie nazwy Prywatny Gabinet Stomatologiczny, adresu prowadzenia działalności oraz numeru telefonu z portalu internetowego “[…]” Prezes […]

wykup dostęp >>
NSA w sprawie Morele: istnieje standard środków bezpieczeństwa oraz prawo do obrony

NSA w sprawie Morele: istnieje standard środków bezpieczeństwa oraz prawo do obrony

Naczelny Sąd Administracyjny uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał dwie kluczowe tezy. Po pierwsze NSA wskazał, że: sankcji za naruszenie obowiązków wskazanych w art. […]

wykup dostęp >>
Monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych

Monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2021 r. nie ostała się w całości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Prezes UODO, w pierwszym punkcie, swojej decyzji nakazał osobie fizycznej spełnienie obowiązku informacyjnego na rzecz innej osoby […]

wykup dostęp >>
Rzecznik TSUE: prawo dostępu do danych nie obejmuje algorytmu

Rzecznik TSUE: prawo dostępu do danych nie obejmuje algorytmu

Z opinii Rzecznika Generalnego z 16 marca 2023 r. wynika bardzo wiele istotnych wniosków w zakresie scoringu, podejmowania zautomatyzowanej decyzji oraz podstaw prawnych takiego działania. Pytanie prejudycjalne zadane Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyło: czy art. 22 […]

czytaj więcej >>
ETPC: publikowanie adresu zamieszkania dłużnika narusza konwencję

ETPC: publikowanie adresu zamieszkania dłużnika narusza konwencję

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Węgry złamały prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego poprzez przyjęcie prawa nakazującego urzędowi skarbowemu publikowanie danych osobowych dłużników podatku. W sprawie […]

czytaj więcej >>
Sąd oddalił odwołanie od kary 190 000 zł za brak zgód na marketingowych

Sąd oddalił odwołanie od kary 190 000 zł za brak zgód na marketingowych

Sąd Ochrony Konkurenci i Konsumentów wypowiedział się w zakresie wykorzystywania przez podmiot będący Call Center danych osobowych pozyskanych od “profesjonalnego brokera danych osobowych (…) sp. z o. o.”. W sierpniu 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony […]

wykup dostęp >>
Sąd uchyla karę nagany za odmowę podania się testu

Sąd uchyla karę nagany za odmowę podania się testu

W pewnym szpitalu pielęgniarka odmówiła poddaniu się kolejnemu badaniu testowem na obecność COVID-19. Swoje zachowanie tłumaczyła tym, że wcześniejsze pobrania wymazów doprowadziły do krwawienia wymazów oraz wskazywała, że “obawiała się ewentualnej ponownej […]

wykup dostęp >>
NSA wstrzymuje wykonanie decyzji Prezesa UODO w zakresie usunięcia danych

NSA wstrzymuje wykonanie decyzji Prezesa UODO w zakresie usunięcia danych

W styczniu 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r.  Naczelny Sąd Administracyjny wydał przedmiotowe postanowienie na skutek wniosku Ministra Cyfryzacji, który złożył do […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy zasądził 20 000 zł zadośćuczynienia z art. 82 RODO

Sąd Okręgowy zasądził 20 000 zł zadośćuczynienia z art. 82 RODO

Z opublikowanego właśnie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że słono może kosztować jeden błąd popełniony na etapie anonimizacji danych osobowych. Pewne uzasadnienie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które było w niezmienionej wersji dostępne w […]

wykup dostęp >>
WSA utrzymuje karę prawie 14 000 zł za niezgłoszenie naruszenia

WSA utrzymuje karę prawie 14 000 zł za niezgłoszenie naruszenia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czerwcu 2021 r. wydał decyzję wobec pewnej Fundacji. Organ nadzorczy nie tylko nakazał administratorowi danych dokonanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, ale także nałożył na administratora karę […]

czytaj więcej >>
Finlandia: 230 000 euro kary za przetwarzanie danych medyczycznych

Finlandia: 230 000 euro kary za przetwarzanie danych medyczycznych

Finlandzki organ nadzorczy wydał, w grudniu 2022 r. decyzję nakładającą na administratora danych administracyjną karę pieniężną w wysokości 230 000 euro.  Administrator – spółka zarządzająca promami pasażerskimi – prowadzi system MAPS. System ten zawiera […]

czytaj więcej >>
EROD w najnowszej wersji Wytycznych 5/2021 wskazuje definicję przekazywania danych

EROD w najnowszej wersji Wytycznych 5/2021 wskazuje definicję przekazywania danych

Europejska Rady Ochrony Danych (EDPB) 14 lutego 2023 r. opublikowała drugą wersję Wytycznych 5/2021 w sprawie wzajemnych powiązań między stosowaniem art. 3 a przepisami dotyczącymi międzynarodowych transferów danych osobowych. Wytyczne te dotyczą jednego […]

czytaj więcej >>
WSA w prawomocnym orzeczeniu – ochrona dobrego imienia to prawnie uzasadniony interes

WSA w prawomocnym orzeczeniu – ochrona dobrego imienia to prawnie uzasadniony interes

W czerwcu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę obywatela na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r. w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.  Obywatel otrzymał pocztą tradycyjną list podpisany przez prezesa spółki, […]

czytaj więcej >>
WSA: uchyla upomnienia za brak realizacji praw

WSA: uchyla upomnienia za brak realizacji praw

WSA w Warszawie uchyla, w części, decyzję Prezesa UODO, w której organ udzielił upomnienia za brak realizacji prawa do usunięcia danych osobowych w terminie przewidzianym w art. 12 ust. 3 RODO oraz za brak poprawnie wykonanego obowiązku informacyjnego. Argumentem sądu […]

wykup dostęp >>
WSA oddal skargę w sprawie background screening i body leasing

WSA oddal skargę w sprawie background screening i body leasing

Sąd oddalił skargę na decyzję Prezesa UODO. Pewna osoba złożyła skargę do organu nadzorczego na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez […] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: “[…]”), polegające na bezprawnym pozyskaniu i wykorzystaniu danych […]

wykup dostęp >>
NSA: uzasadniony interes nie wystarcza do udostępnienia danych

NSA: uzasadniony interes nie wystarcza do udostępnienia danych

Kolejny bardzo ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym razem NSA oddalił skargę kasacyjną osoby, która żądała od GIODO wydania decyzji: nakazującej udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osób hospitalizowanych z nim […]

wykup dostęp >>
NSA: test równowagi na tle marketingu bezpośredniego

NSA: test równowagi na tle marketingu bezpośredniego

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się o teście równowagi na tle prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu bezpośredniego. Sąd uchylił wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład tego sądu.  Niestety sprawa dotyczy […]

wykup dostęp >>
WSA: przeglądanie danych jest ich przetwarzaniem

WSA: przeglądanie danych jest ich przetwarzaniem

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym uchylono, jeden z punktów decyzji Prezesa UODO potwierdza dotychczasową wykładnię pojęcia “przetwarzania”. Sąd podkreśla, iż: już sam fakt przeglądania danych zawartych na Platformie ZUS stanowi ich przetwarzanie w świetle […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie nakazu usunięcia danych z zapytania kredytowego

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie nakazu usunięcia danych z zapytania kredytowego

W kolejnym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylono decyzję Prezesa UODO, co do nakazu usunięcia danych osobowych osoby, która złożyła zapytanie kredytowe do Banku, ale nie zawarła umowy. W przedmiotowej sprawie Bank pozyskał dane osobowe Wnioskodawcy bezpośrednio od niego […]

wykup dostęp >>
WSA: prawnie uzasadniony interes istnieje przez okres roszczenia

WSA: prawnie uzasadniony interes istnieje przez okres roszczenia

Wiele orzeczeń WSA w Warszawie odnosi się do możliwości zalegalizowania przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W Judykaturze pisaliśmy o tym i tutaj: WSA o wewnętrznych celach […]

czytaj więcej >>
WSA: Bank nie może zrealizować wniosku o kopię danych na adres z wniosku

WSA: Bank nie może zrealizować wniosku o kopię danych na adres z wniosku

WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO nakazującą dostarczenie wnioskodawcy przez bank kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.  Jak nie trudno się domyślić, że adres e-mail […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy: 1000 zł zadośćuczynienia za naruszenie ochrony danych

Sąd Okręgowy: 1000 zł zadośćuczynienia za naruszenie ochrony danych

Poszerza się baza orzeczeń dotyczących zasądzenia od administratora danych zadośćuczynienia za naruszenie ochrony danych osobowych na podstawie art. 82 RODO. W opublikowanym, w styczniu 2023 r., uzasadnieniu orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie możemy […]

czytaj więcej >>
RODO w orzeczeniach sądowych w 2022 – wnioski dla eCommerce i marketingu

RODO w orzeczeniach sądowych w 2022 – wnioski dla eCommerce i marketingu

Tym razem chcieliśmy Państwa zaskoczyć nową publikacją.   Przygotowaliśmy zwięzły i konkretny ebook o orzeczeniach dotyczących RODO, z których wynikają bardzo istotne wnioski dla branży eCommerce i dla szeroko rozumianych działań marketingowych.   Aby materiał […]

czytaj więcej >>
TSUE odpowie na pytanie, czy można sprzedać bazę danych osobowych?

TSUE odpowie na pytanie, czy można sprzedać bazę danych osobowych?

Na tytułowe pytanie odpowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadał je polski Sąd Rejonowy w procedurze pytania prejudycjalnego.  Sprawa, w której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowił zwrócić się o […]

wykup dostęp >>
Czy wizualna kontrola zaświadczenia jest objęta RODO?

Czy wizualna kontrola zaświadczenia jest objęta RODO?

W jednym z najnowszych pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czeskich Sąd zastanawia się nad wykładnią istotnego pojęcia “zautomatyzowanego” przetwarzania danych osobowych.  Wykładania tego pojęcia ma kluczowe znaczenie dla stosowania bądź też […]

wykup dostęp >>
Pięć najpopularniejszych wpisów w Aktualnościach Plus w 2022 r.

Pięć najpopularniejszych wpisów w Aktualnościach Plus w 2022 r.

Przełom roku zachęca do różnego rodzaju podsumowań. Tym razem pokazujemy pięć najczęściej czytanych wpisów w Aktualnościach Plus w 2022 r. Kolejność wpisów, w tym zestawieniu, ułożyliśmy od najmniej popularnego wpisu […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO: kara upomnienia za skuteczny atak ransomware

Prezes UODO: kara upomnienia za skuteczny atak ransomware

Ta decyzja Prezesa UODO pokazuje jak istotne jest skuteczne zarządzanie możliwymi podatnościami oraz bieżące analizowanie i wykrywanie słaby punktów w infrastrukturze telekomunikacyjnego administratora danych. Organ nadzorczy otrzymał zgłoszenie od Prezydenta Miasta […]

wykup dostęp >>
AEPD odrzuca skargę dotyczącą stosowania Google Analytics

AEPD odrzuca skargę dotyczącą stosowania Google Analytics

Koniec 2022 r. okazał się bardzo intensywny dla europejskich organów ochrony danych osobowych. Jednym z przykładów decyzji z końca 2022 r. jest decyzja hiszpańskiego organu nadzorczego (AEPD), w której organ ten odrzucił skargę związaną z wykorzystywaniem […]

czytaj więcej >>
NSA: niedochowanie przepisów RODO jest przesłanką materialną orzeczenia sankcji

NSA: niedochowanie przepisów RODO jest przesłanką materialną orzeczenia sankcji

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach od jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O sprawie pisaliśmy na początku 2021 r., gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w […]

wykup dostęp >>
Testuj serwis Judykatura.pl przez 14 dni!

Testuj serwis Judykatura.pl przez 14 dni!

Od 7 grudnia udostępniliśmy możliwość testowania serwisu Judykatura.pl przez 14 dni bez zobowiązań! Przez 14 dni możesz testować wszystkie funkcjonalności serwisu oraz uzyskujesz dostęp do wszystkich jego zasobów – wyszukiwarki RODO oraz ponad […]

czytaj więcej >>
Alert! WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie e-mail marketingu

Alert! WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie e-mail marketingu

Ten listopadowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest jednym z najważniejszych orzeczeń 2022 r. w sprawach dotyczących e-mail marketingu.  Przesyłanie informacja handlowej z jednej strony opiera się na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a […]

czytaj więcej >>
IMY wskazuje rozsądny okres usunięcie danych

IMY wskazuje rozsądny okres usunięcie danych

Szwedzki Urząd ds. Ochrony Prywatności (IMY) wydał decyzję, w której wskazał administratorowi danych, będącemu pośrednikiem płatności on-line, że przyjęty przez niego techniczny okres usuwania danych osobowych jest rozsądny. Sprawa zaczęła się […]

wykup dostęp >>
WSA: prośba o przekazanie dowodu osobistego nie jest przetwarzaniem danych

WSA: prośba o przekazanie dowodu osobistego nie jest przetwarzaniem danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie, w której potencjalny klient Banku nie chciał przekazać swojego dowodu osobistego, aby Bank ten dokonał jego […]

wykup dostęp >>
NSA uchyla wyrok i decyzję w sprawie giełdy długów

NSA uchyla wyrok i decyzję w sprawie giełdy długów

Niejedna giełda długów zmagała się z wdrożeniem zasad RODO m. in. w kontekście zakresu publikowanych danych osobowych. W jednej z takich spraw Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w czerwcu 2019 […]

wykup dostęp >>
Sąd Najwyższy: zadośćuczynienie za naruszenie prywatności jest fakultatywne

Sąd Najwyższy: zadośćuczynienie za naruszenie prywatności jest fakultatywne

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną Rzecznika Prawa Obywatelskich od wyroku Sądu Okręgowego. Sprawa leżąca u podstaw skargi nadzwyczajnej dotyczyła konfliktu sąsiadów co do możliwości instalowania monitoringu działki. Wyrokiem z […]

czytaj więcej >>
Black week – 25% rabatu na pierwszą płatność!

Black week – 25% rabatu na pierwszą płatność!

W Black Friday przygotowaliśmy dla Was promocję, jakiej jeszcze nie było. Będzie ona trwać nie jeden dzień, ale cały tydzień! W dniach 18.11.2022 r. do 25.11.2022 r. przy zakupie Subskrypcji 30-dniowej czy Aktualności Plus […]

czytaj więcej >>
NSA: 5000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa UODO

NSA: 5000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował uzasadnienie do orzeczenia oddalającego skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa jaka zawisła przed NSA ma bardzo skomplikowaną historię. Otóż to w marcu 2017 r. […]

wykup dostęp >>
WSA: Prezes UODO musi wskazać, na czym polega niewłaściwe zabezpieczenie danych

WSA: Prezes UODO musi wskazać, na czym polega niewłaściwe zabezpieczenie danych

To prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie porusza problem prawidłowego zabezpieczenia tradycyjnej korespondencji. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO nakładająca karę upomnienia na Bank: w związku z naruszeniem art. 5 ust. 1 lit. 1, art. […]

wykup dostęp >>
TSUE: prawo do bycia zapomnianym to także obowiązek “rozsądnych działań”

TSUE: prawo do bycia zapomnianym to także obowiązek “rozsądnych działań”

Pod koniec października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Proximus’a, który jest jednym z większych operatorów telekomunikacyjnych w Belgi. Podmiot ten prowadził spis abonentów, które są zasilane danymi swoich klientów jak też danymi otrzymywanymi od […]

czytaj więcej >>
WSA: fakt przekształcenia administratora powinien być znany organowi z urzędu

WSA: fakt przekształcenia administratora powinien być znany organowi z urzędu

W tej, jak by się wydawało prostej sprawie, WSA w Warszawie uchylając decyzję Prezesa UODO wskazał jasno, że w trakcie postępowania administracyjnego organ ma obowiązek badania statusu administratora danych, a już szczególnie, gdy […]

czytaj więcej >>
WSA: BIK jako podmiot przetwarzający Banku?

WSA: BIK jako podmiot przetwarzający Banku?

To orzeczenie WSA w Warszawie może wprowadzić pewne zamieszanie w przyjętej przez praktykę relacji w przetwarzaniu danych między taką instytucją jak Bank a Biurem Informacji Kredytowej. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Wszystkim, w branży ochrony danych osobowych, znana jest doskonale sprawa dotycząca postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przez administratora danych zbieranych za pomocą plików cookies czy też […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO i WSA o powierzeniu przetwarzania danych platformie MS Teams

Prezes UODO i WSA o powierzeniu przetwarzania danych platformie MS Teams

Ten wyrok jest jednym z lepiej uzasadnionych orzeczeń, z jakimi udało mi się zapoznać! Jednak co skład Sędziowski to zupełni inna “jakość” rozważań prawnych – czyta się każde zdanie z ogromnym zaciekawieniem.  W niby błahej sprawie, […]

wykup dostęp >>
Obecna cena subskrypcji Judykatura.pl tylko do 20.10.2020!

Obecna cena subskrypcji Judykatura.pl tylko do 20.10.2020!

Jeżeli zastanawiasz się nad subskrypcją serwisu Judykatura.pl – to teraz jest na to najlepszy czas! Od 21 października 2022 r. podnosimy ceny nowych subskrypcji! Kup dowolną subskrypcję do 21 października 2022 r.:   Gwarantuję Ci to otrzymanie obecnych cen:   […]

czytaj więcej >>
WSA: Przedstawienie oferty na telefon ze strony internetowej to prawnie uzasadniony interes

WSA: Przedstawienie oferty na telefon ze strony internetowej to prawnie uzasadniony interes

Nie spodziewałem się takiego orzeczenia WSA w Warszawie. Kilka dni temu opublikowano uzasadnienie orzeczenia, w którym oddalono skargę Pana S.J. na pewną decyzję Prezesa UODO odmawiającą uwzględniania wniosku. Stan faktyczny wyglądał następująco: w dniu […] grudnia […]

wykup dostęp >>
WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie Millenium – słuszna kara 370 000 zł

WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie Millenium – słuszna kara 370 000 zł

W głośnio omawianej sprawie niezgłoszenia naruszenia ochrony danych i niezawiadomienia osób, których dane dotyczą o tym naruszeniu WSA w Warszawie Wyrok opublikował uzasadnienia orzeczenia. W tej sprawie stan faktyczny nie budził niczyich […]

czytaj więcej >>
Rzecznik TSUE: samo wzburzenie to za mało na odszkodowanie

Rzecznik TSUE: samo wzburzenie to za mało na odszkodowanie

Poprzedni tydzień obfitował w bardzo ważne wydarzenia w “świecie” ochrony danych osobowych. Jednym z nich była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE  Manuela Camposa Sancheza-Bordony w sprawie pewnego pytania prejudycjalnego.  Sprawa, w […]

wykup dostęp >>
Decyzja UODO w sprawie PLL LOT:  niezrozumiała, nieprecyzyjna i niejednoznaczna

Decyzja UODO w sprawie PLL LOT: niezrozumiała, nieprecyzyjna i niejednoznaczna

Na pewno pamiętają Państwo wpis w aktualnościach dotyczący wyroku WSA w Warszawie z sierpnia 2022 r. uchylającego decyzję Prezesa UODO. W uchylonej decyzji Prezesa UODO nakazał PLL LOT usunąć dane […]

czytaj więcej >>
WSA o procesie zbierania zgody – uchylona decyzja Prezesa UODO

WSA o procesie zbierania zgody – uchylona decyzja Prezesa UODO

W sierpniu 2021 r. Prezes UODO rozpoznał skargę m. in. Fundacji co do procesu zbierania zgody marketingowej, w tym profilowania przez administratora danych oraz grupę spółek. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z […]

wykup dostęp >>
Odpowiedzialność administracyjna w postaci kar pieniężnych jest odpowiedzialnością obiektywną

Odpowiedzialność administracyjna w postaci kar pieniężnych jest odpowiedzialnością obiektywną

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę, jednego z administratorów danych na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę pieniężną, wypowiedział się w zakresie rodzaju odpowiedzialności przewidzianej w RODO. W orzeczeniu tym Sąd […]

wykup dostęp >>
Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z grudnia 2020r. nakazał usunięcie danych osobowych Uczestnika w zakresie danych o lokalizacji, pozyskanych za pośrednictwem monitoringu GPS. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie […]

wykup dostęp >>
WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę osoby fizycznej wobec której Bank, kancelaria prawna i firma windykacyjna dokonywały działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności. Osoba ta, tutaj Pan R.Ż. wniósł do Prezesa Urzędu Ochrony Danych […]

wykup dostęp >>
WSA o podstawie umorzenia postępowania oraz o mocy oświadczenia administratora

WSA o podstawie umorzenia postępowania oraz o mocy oświadczenia administratora

W jednym orzeczeń WSA w Warszawie sąd poruszył dwie istotne dla każdego administratora kwestie. Pierwsza z nich dotyczy podstaw umorzenia postępowania przed organem nadzorczym w przypadku zdarzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które […]

czytaj więcej >>
Znamy uzasadnienie Sądu Rejonowego w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

Znamy uzasadnienie Sądu Rejonowego w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

W serwisie Judykatura.pl pojawiło się uzasadnienie wyroku z 3 marca 2022 r. Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Orzeczenie to dotyczyło, jak się okazało, nielegalnego przekazania danych osobowych obywateli gminy Poczcie Polskiej. Odbiorca danych osobowych miał przeprowadzić […]

wykup dostęp >>
WSA o wewnętrznych celach administracyjnych i prawnie uzasadnionym interesie

WSA o wewnętrznych celach administracyjnych i prawnie uzasadnionym interesie

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie odnajdujemy bardzo cenny i praktyczny pogląd Sąd w zakresie pozyskiwania danych osobowych, od innej spółki z grupy podmiotów administratora, w celu udzielenie odpowiedzi na żądanie […]

czytaj więcej >>
Webinar – 20.09.2022 r. – funkcjonalności Judykatura.pl

Webinar – 20.09.2022 r. – funkcjonalności Judykatura.pl

    Już 20 września  o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Praktyczne funkcjonalności serwisu”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. W trakcie wydarzenie zaprezentujemy działanie wielu […]

czytaj więcej >>
WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku sierpnia 2022 r. rozpoznał skargę Polskich Lini Lotniczy LOT S.A. wobec decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w październiku 2021 r.. Prezes UODO nakazał administratorowi (pracodawcy) […]

wykup dostęp >>
WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

Zanim przejdę do omówienia tytułowego orzeczenia WSA w Warszawie, warto zrobić krótkie wprowadzenie. W listopadzie 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją wydaną, na podstawie art. 105 § 1 i […]

wykup dostęp >>
Decyzja CNIL – kara 600 000 euro za brak przejrzystości

Decyzja CNIL – kara 600 000 euro za brak przejrzystości

Kilka dni temu francuski organ nadzorczy CNIL przeprowadził wewnętrzne obrady, które zakończyły postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów RODO przez globalną sieć hoteli Accor S.A. Postępowanie to toczyło się od […]

czytaj więcej >>
Sąd utrzymuje decyzję nakładającą 10 000 zł kary

Sąd utrzymuje decyzję nakładającą 10 000 zł kary

Na pewno pamiętam przypadek zagubienia przez kuratora sądowego pendrive z danymi osobowymi ponad 400 osób podlegających nadzorowi kuratorskiemu, bądź objętych wywiadem środowiskowym. Efektem działania tego kuratora było nałożenie administracyjnej kary […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

W marcu 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie skargi obywatela na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową. […]

czytaj więcej >>
Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Serwis Judykatura.pl pozwala na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanych argumentów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Praca z wynikami wyszukiwania czy treścią szukanego dokumentu jest szybka i intuicyjna. Ze względu na szereg funkcjonalności wdrożonych w serwisie Użytkownik na pierwszy rzut oka […]

czytaj więcej >>
NSA wskazuje lukę systemu prawnego

NSA wskazuje lukę systemu prawnego

Istota tego sporu polega na żądaniu przez ZUS od Politechniki udostępnienia danych osobowych studenta – D. P., dotyczących statusu studenta, w celu weryfikacji jego uprawnienia do renty rodzinnej. Politechnika odmówiła […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

W jednej z decyzji administracyjnych Prezes UODO umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym przetwarzania przez administratora (Uczestnikiem/Spółką) danych biometrycznych Skarżącej oraz udzielił Spółce upomnienia za przetwarzanie danych osobowych Skarżącej poprzez prowadzenie monitoringu […]

wykup dostęp >>
TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w bardzo istotnej sprawie. Pytanie prejudycjalne zostało zadane przez okręgowy sąd administracyjny w Wilnie i dotyczyło wykładni przepisów RODO dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych […]

czytaj więcej >>
Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Temat związany z kopiowaniem dokumentów tożsamości został już odmieniony przez wszystkie przypadki. Znane są stanowiska czy to Związku Banków Polskich czy też Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Teraz znamy już stanowisko […]

wykup dostęp >>
Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca, jeden z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, podjął się sprawdzenia czy zatrudniony przez niego egzaminator prawa jazdy, na pewno odbywa aplikację radcowską w jednej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, gdyż […]

czytaj więcej >>
WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

W aktualnościach opisywałem już stanowisko Prezesa UODO wyartykułowane, w kilku identycznych decyzjach, a dotyczące stwierdzenia, że: doszło do udostępnienia jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, NIP, […]

wykup dostęp >>
20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

W lipcu br. Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję wobec amerykańskiej firmy Clearview AI. Organ nadzorczy zbadał doniesienie jednego z greckich obywateli, który próbował uzyskać informację o przetwarzaniu jego zdjęcia przez […]

czytaj więcej >>
Monitoring wizyjny – WSA uchyla decyzję Prezesa UODO

Monitoring wizyjny – WSA uchyla decyzję Prezesa UODO

Ten wyrok WSA w Warszawie jest ciekawą lekturą dla wszystkich, którzy zamontowali monitoring wizyjny na swojej posiadłości, a obraz z kamer obejmuje także obszar innej nieruchomości. Prezes UODO otrzymał w czerwcu […]

wykup dostęp >>
Kolejna kara za ujawnienie numerów ksiąg wieczystych

Kolejna kara za ujawnienie numerów ksiąg wieczystych

W uzasadnieniu decyzji Prezesa UODO z 6 lipca 2022 r. możemy dostrzec ślad najnowszych orzeczeń WSA uchylających niektóre poprzednie decyzję tego organu. Omawiana decyzja odnosi się do wydarzenia, o którym było głośno […]

czytaj więcej >>
CNIL –  1 mln euro kary za błędy w realizacji praw podmiotów

CNIL – 1 mln euro kary za błędy w realizacji praw podmiotów

W decyzji francuskiego organu ochrony danych z czerwca 2022 r. jasno wynika, że nie warto używać argumentów dotyczących błędów ludzkich przy realizacji prawa podmiotów danych, w sytuacji postępowania dotyczącego RODO. […]

wykup dostęp >>
Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

We wrześniu 2021 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UODO w części. W uchylonej w części decyzji, z lutego 2021 r., : Prezes UODO nakazał Komendantowi Głównemu Policji w […] wykonanie wobec B. D. […]

wykup dostęp >>
Aktualności PLUS – nowa usługa Judykatura.pl

Aktualności PLUS – nowa usługa Judykatura.pl

To dziś! Rozwijamy Judykatura.pl o kolejną usługę! Aktualności Plus to 30-dniowa subskrypcja najnowszych aktualności związanych z ochroną danych osobowych. Dzięki tej usłudze osoby odpowiedzialne za utrzymywanie zgodności z ochroną danych osobowych w organizacji będą na bieżąco z najnowszymi orzeczeniami, decyzjami […]

czytaj więcej >>
WSA utrzymuje karę 140 000 zł w sprawie błędnie wysłanego e-maila

WSA utrzymuje karę 140 000 zł w sprawie błędnie wysłanego e-maila

Ten wyrok jest jednym z najlepiej uzasadnionych orzeczeń jakie do tej pory omawiałem na łamach Judykatura.pl. Mimo, że nie zgadzam się, ani z decyzją Prezesa UODO, ani z orzeczeniem oddalającym skargę […]

czytaj więcej >>
NSA o obowiązku informacyjnym

NSA o obowiązku informacyjnym

Na niektóre orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego musimy czekać latami choć zdarzają się sprawy szybko rozstrzygnięte, bo w niecałe 11 miesięcy. Tak było w sprawie dotyczącej skarg kasacyjnych złożonych przez obydwie […]

wykup dostęp >>
TSUE o możliwości odwołania IOD’a

TSUE o możliwości odwołania IOD’a

Pod koniec czerwca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) wydał, istotny dla każdego Inspektora Ochrony Danych, wyrok. Orzeczenie w trybie pytania prejudycjalnego dotyczyło wykładni art. 38 ust. 3 zdanie drugie […]

wykup dostęp >>
4 lata z RODO!

4 lata z RODO!

Niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny serwisu Judykatura.pl, a teraz zaczynamy świętować 4 lata z RODO! Do końca czerwca 2022 r. wprowadzamy możliwość testowania serwisu Judykatura.pl przez 7 dni zupełnie bez zobowiązań! Wystarczy, że wybiorą Państwo dowolny pakiet subskrypcji […]

czytaj więcej >>
WSA uchyla nakaz usunięcia danych z bazy Banku

WSA uchyla nakaz usunięcia danych z bazy Banku

Do serii wpisów dotyczących przetwarzania danych “na zapas”, a więc po zakończeniu świadczenia usługi, warto dodać kolejnej orzeczenie WSA, a dotyczące relacji z Bankiem. Osoba składająca skargę (wnioskodawca) była do któregoś […]

wykup dostęp >>
Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

W ramach orzeczeń WSA w Warszawie, które prowadzą do uchylenia decyzji Prezesa UODO zwrócić uwagę na orzeczenie dotyczące założenia konta w internetowej platformie hazardowej i wniosku uczestnika gry o usunięcie jego danych […]

wykup dostęp >>
Czy możliwe jest roszczenie o usunięcie danych osobowych?

Czy możliwe jest roszczenie o usunięcie danych osobowych?

Na tak postawione pytanie Sąd Okręgowy w Łodzi wypowiedział się twierdząco, a pogląd ten skutkował uchyleniem wyroku Sądu Rejonowego i przekazaniem sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu. Omawiana sprawa miała swój […]

czytaj więcej >>
WSA uchyla karę 160 000 zł wobec Ubezpieczyciela

WSA uchyla karę 160 000 zł wobec Ubezpieczyciela

WSA w Warszawie nie tylko, w ekspresowym tempie 7 miesięcy, rozpoznał skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którą to nałożono na Towarzystwo Ubezpieczeń administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy o art. 82 RODO jako podstawie żądania 40 000 zł

Sąd Okręgowy o art. 82 RODO jako podstawie żądania 40 000 zł

W kolejnej sprawie z serii dotyczących zadośćuczynienia wynikającego z naruszenia przepisów ochrony danych osobowych omówimy sprawę, której stan faktyczny nadaje się na niezły odcinek serialu dramatycznego – jest tutaj i […]

wykup dostęp >>
WSA kolejny raz o RODO w IPN

WSA kolejny raz o RODO w IPN

W Judykatura.pl poruszaliśmy już zagadnienie dotyczące zakresu stosowania przepisów RODO w odniesieniu do materii jaką zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej – we wrześniu 2021 r. opisywaliśmy orzeczenie WSA w Warszawie […]

czytaj więcej >>
Decyzja Prezesa UODO w sprawie uprawnień

Decyzja Prezesa UODO w sprawie uprawnień

W marcu 2022 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję umarzająca postępowanie w sprawie dotyczącej zgłoszenia, w lipcu 2021 r., naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie to polegało na nieautoryzowanym […]

wykup dostęp >>
Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

W kolejnym z wpisów dotyczących zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych poruszymy orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące sytuacji, w której powód domagała się od Banku: nakazania pozwanemu usunięcia z Biura […]

wykup dostęp >>
BIK oraz SKOK z nakazem usunięcia danych z zapytania kredytowego

BIK oraz SKOK z nakazem usunięcia danych z zapytania kredytowego

W wyroku z lutego 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargi Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych od decyzji Prezesa UODO w przedmiocie nakazania usunięcia danych […]

wykup dostęp >>
Znamy uzasadnienie WSA w sprawie 85 000 zł kary

Znamy uzasadnienie WSA w sprawie 85 000 zł kary

Dzięki systemom monitorującym wykorzystywanych w serwisie Judykatura.pl subskrybenci serwisu praktycznie “na żywo” otrzymują dostęp do najważniejszych orzeczeń związanych z RODO. I tak właśnie jest w przypadku uzasadnienia WSA w Warszawie […]

czytaj więcej >>
Naruszenie RODO to naruszenie prawa do prywatności – art. 82 RODO

Naruszenie RODO to naruszenie prawa do prywatności – art. 82 RODO

Naruszenie ochrony danych osobowych może mieć dla administratora przeróżne konsekwencje – od utraty zaufania na rynku, a więc odejścia klientów, po postępowanie administracyjne Prezesa UODO i ewentualność jego zakończenia nałożeniem […]

czytaj więcej >>
Przy udostępnianiu danych istotny jest sam zamiar wniesienia pozwu

Przy udostępnianiu danych istotny jest sam zamiar wniesienia pozwu

Prezes UODO wydał decyzję, w której nakazał administratorowi udostępnienie Wnioskodawcy danych osobowych wskazanego Użytkownika w zakresie nr IP komputera, z którego dokonano wpisu oraz adresu e-mail, którym posłużył się Użytkownik […]

wykup dostęp >>
Decyzja Prezesa UODO na dzień złożenia wniosku?

Decyzja Prezesa UODO na dzień złożenia wniosku?

W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zademonstrował jak, w fundamentalnych sprawach, ma odmienne zdanie od organu nadzorczego. Zaprezentowane podejście WSA w Warszawie wydaje się niemożliwe do “wdrożenia”, bo […]

czytaj więcej >>
WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2022 r. uchylił decyzję Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pobieranych z Krajowego Rejestru Sądowego przez pewną Fundację w celach  “komercyjnych lub niekomercyjnych […]

czytaj więcej >>
NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

W kwietniowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnajdujemy istotne stanowisko w zakresie dokonywania przez administratorów danych badań poziomu satysfakcji klienta. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z kwietnia 2018 r.  oraz decyzję GIODO z […]

wykup dostęp >>
Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Niejednokrotnie przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji prawników są poszczególne słowa użyte w przeróżnych przepisach. Tak też jest w przypadku istotnym dla każdego kredytobiorcy, który przestanie spłacać kredyt, czyli w art. 105a ust. 3 prawa bankowego. […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając nałożoną na Virgin Mobile Polska sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną prawie 2 mln zł wskazał Prezesowi UODO bardzo konkretne działania do realizacji z przy ponownym […]

wykup dostęp >>
Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Tylko w serwisie Judykatura.pl można zapoznać się z treścią decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z marca 2021 r., u której podstaw leży tytułowa teza.  Do powyższej tezy dotyczącej “udostępnienia” danych osobowych pochodzących z luki bezpieczeństwa podmiotu […]

czytaj więcej >>
Administratorom danych grozi fala skarg

Administratorom danych grozi fala skarg

Kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni przepisu RODO dotyczącego nadania, pewnych uprawnień, organizacjom, które uznają, że administrator naruszył prawa osób, których dane dotyczą. Z punktu widzenia administratorów […]

wykup dostęp >>
1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

07.04.2021 to dla nas ważna data. Wtedy właśnie uruchomiliśmy serwis Judykatura.pl i oddaliśmy w Państwa ręce. Przez ostatnie 7 dni informowaliśmy na naszych kanałach o nowościach, które pojawią się w […]

wykup dostęp >>
Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zapłatę 11 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wytoczone przeciwko Skarbowi Państwa (innemu Sądowi Rejonowemu). W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że na skutek nieprawidłowego zachowania i […]

czytaj więcej >>
Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Pewien pracodawca nałożył na dwóch pracowników kary porządkowe upomnienia za stawienie się w pracy bez okazania wyników “szybkiego testu antygenowego” oraz certyfikatu szczepień. W dniu 19 sierpnia 2021 roku Dyrektor (…) […]

czytaj więcej >>
Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego administrator danych jest zobowiązany do wydania kopii nagrań na określonym nośniku. Takie stanowisko budzi pewne wątpliwości, bo jeśli pominąć dyskusję na temat samego obowiązku udostępniania nagrań, to można je udostępnić bez nośnika np. za pomocą […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

W marcowym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie pojawia się bardzo istotny wątek dotyczących charakteru odpowiedzialności cywilnej administratora danych w związku z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.  Omawiana sprawa prezentuję się następująco:  w grudniu 2017 r. dochodzi do niezgodne […]

wykup dostęp >>
Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

EROD, w połowie marcu 2022 r., przyjął pierwszą wersję Wytycznych 3/2022 dotyczących “dark patterns” w internetowych platformach mediów społecznościowych – jak je rozpoznać i unikać. Trzeba zacząć od samej definicji […]

czytaj więcej >>
Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Belgijski organ nadzorczy udzielił upomnienia administratorowi danych za niedokładne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO. W decyzji z marca 2022 r. organ […]

wykup dostęp >>
NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał profesjonalnemu pełnomocnikowi, że brak starannej uwagi przy tworzeniu skargi dotyczącej decyzji Prezesa UODO niesie za soba poważne konsekwencje. WSA w Warszawie odrzucił skargę jednego z Banków […]

wykup dostęp >>
Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

W najnowszej opinii Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącej pytań prejudycjalnych niemieckiego sądu federalnego, może zapoznać się nie tylko z przedstawionym podejściem do zagadnienia usuwania linków z wyników wyszukiwania, ale także z […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z uchyleniem przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UODO, ale tym razem uchylenie to jest prawomocne i stoi za nim bardzo ciekawa argumentacja. W sprawie […]

wykup dostęp >>
Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego  nie wieńczy wieloletniego sporu o przetwarzaniu danych osobowych lekarzy na popularnym portalu internetowym. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lipca 2018 r., w którym […]

czytaj więcej >>
Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Wielokrotnie na łamach Judydkatura.pl poruszaliśmy temat przetwarzania danych osobowych “na zapas”. Z zebranych orzeczeń WSA w Warszawie kształtowała się już pewna linia orzecznicza: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas […]

wykup dostęp >>
Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Trzeba powiedzieć, że każda kolejna informacja o decyzjach administracyjnych wydawanych przez nasz krajowy organ ochrony danych osobowych pokazuje coraz większą “odwagę” w miarkowani tychże kar. Dziś Prezes UODO opublikował decyzję […]

wykup dostęp >>
Podsumowania tygodniowe dla Czytelników newslettera!

Podsumowania tygodniowe dla Czytelników newslettera!

Członkowie newslettera Judykatura.pl otrzymają dziś kolejne podsumowanie tygodnia. W każdy piątek przesyłamy, do naszych Czytelników, podsumowanie wniosków z trzech subiektywnie najważniejszych orzeczeń z bieżącego tygodnia. Podsumowania są zwięzłe i przedstawiają kwintesencję argumentów wskazanych m.in. w orzeczeniach, decyzjach czy pytaniach […]

wykup dostęp >>
Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

We wrześniu 2021 r. informowaliśmy o tym, że powoli, ale skutecznie kształtuję się linia orzecznicza dotycząca braku możliwości przetwarzania danych osobowych “na zapas”, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu […]

wykup dostęp >>
Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Czasami zdarzają się takie orzeczenia sądów czy decyzję organu nadzorczego, które pomimo wielokrotnej analizie pozostawiają czytelnika z jeszcze większym wątpliwościami niż przed lekturą takiego stanowiska. I tak właśnie jest w sprawie […]

wykup dostęp >>
25 000 zł kary utrzymane przez WSA

25 000 zł kary utrzymane przez WSA

Na pewno pamiętają Państwo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2021 r., w której organ nałożył na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach administracyjną karę pieniężną w wysokości 25 000 zł […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

W opublikowanej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się bardzo dużo wartościowych wskazówek dla wszystkich administratorów danych. W przedmiotowej decyzji Prezes UODO nałożył na Politechnikę Warszawską pieniężną karę administracyjną […]

wykup dostęp >>
Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Dużym echem, w środowisku podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów RODO, odbiła się decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 5.01.2020 r:, w której organ ten nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości […]

wykup dostęp >>
Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2021 r.  Autorem skargi jest WhatsApp Ireland, który zarzuca Europejskiego Radzie Ochrony Danych naruszenie […]

wykup dostęp >>
Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Czy można mówić o pewnego rodzaju “odpuszczeniu” win administratorów danych ze względu na brak regulacji materialnoprawnych, które można byłoby zastosować, gdy skarga wpłynęła już po wejściu w życie nowych przepisów, […]

czytaj więcej >>
Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ nadzorczy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej decyzji, wobec skargi […]

wykup dostęp >>
TSUE zbada zasady scoringu

TSUE zbada zasady scoringu

W sprawie SCHUFA Holding (C-634/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował wniosek Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, w którym sformułowano dwa kluczowe pytania dotyczące tworzenia profili scoringowych. Przedmiotem postępowania jest skarga na […]

wykup dostęp >>
Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

W listopadzie 2021 r. opisywaliśmy przypadek, którym zajął się WSA w Warszawie, a dotyczący przetwarzania danych osobowych strony trzeciej (męża nauczycielki zwalnianej z pracy) i podstawy prawnej do takiego działania […]

wykup dostęp >>
Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

W bardzo ciekawej sprawie C-102/20, rozstrzygniętej niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto przyjrzeć się nie tylko samemu wyrokowi, ale pytaniu prejudycjalnemu oraz opinii Rzecznika Generalnego. Skargę w lutym 2020 r. […]

wykup dostęp >>
KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

Jako pierwsi publikujemy pełną treść Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z października 2021 r. dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych. Podstawą wydawania przedmiotowej uchwały przez KRS jest zarówno ustawa o KRS (art. 3 ust. 2 pkt. […]

wykup dostęp >>
RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

    Już 18 listopada o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca ponad 2500 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi […]

czytaj więcej >>
Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

W pewnym Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych spowodowane udostępnieniem skanów dokumentów w systemie EZD z danymi osobowymi jednego z pracowników w/w Inspektoratu osobie do tego nieupoważnionej oraz udostępnienie jego danych osobowych zawartych […]

wykup dostęp >>
Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

W przypadku zwalniania z pracy nauczyciela Szkoła musi kierować się pewnymi kryteriami doboru takiego pracownika. Jednym z takich kryteriów są informacje dotyczące sytuacji materialnej nauczyciela poparte danymi uzyskanymi z dostępnych […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

  Już 19 października o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas webinaru dowiesz się więcej […]

wykup dostęp >>
Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Administratorzy danych często opierają przetwarzanie danych po zakończeniu np. świadczenia umowy na wskazaniu, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów. Często takimi interesami […]

wykup dostęp >>
Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Na początku bieżącego roku Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził kwotę prawie 1500 zł w związku z naruszeniem dobra osobistego powoda w postaci prawa do ochrony danych osobowych, a także prawa do niezakłóconego życia prywatnego (prawa do prywatności). Sąd powyższej […]

wykup dostęp >>
NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

We wrześniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę obywatela na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Postanowieniem tym Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania […]

wykup dostęp >>
Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego

Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2016 r. obniżając wymierzoną karę pieniężnej do kwoty 216 000 zł, z 270 000 zł, a w pozostałej części oddalił odwołanie w sprawie marketingu bezpośredniego […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

        Już 9 września o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. […]

czytaj więcej >>
Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

W maju 2020 r. Prezes UODO nałożył na spółke z Jeleniej Góry administracyjna karę pieniężną w kwocie 15 000 zł za niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych organowi nadzorczemu w trakcie rozpatrywania skargi. Spółka nie opowiadała na początkowe […]

czytaj więcej >>
Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

W niepublikowanym poza zasobami Judykatura.pl wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021 r. doszło do oddalenia powództwa o zapłatę z tytułu wysłania jednej wiadomości sms bez posiadanej uprzedniej zgody. Co ważniejsze Sąd wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych.  Stan […]

wykup dostęp >>
Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

W marcu 2021 r. Sąd drugiej instancji w Stuttgarcie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, który oddalił powództwo związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Sprawa ta zaczęła się w sierpniu 2019 r., gdy w wyniku ataku hackerskiego dane osobowe powoda zostały […]

wykup dostęp >>
Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

W jednej z decyzji Francuskiego organu nadzorczego (CNIL) administratorzy danych znajdą wartościowe wskazówki dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa, które należy zastosować przy umożliwieniu klientom zakładania internetowego konta klienta.  Organizacja, w której CNIL przeprowadził postępowanie kontrolne […]

czytaj więcej >>
Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

W styczniu 2021 r. Cypryjski organ nadzorczy (Commissioner for Personal Data Protection) wydał decyzję odnoszącą się do armatora statków Sea Chefs Cruises Ltd., który pozyskiwał uprzednie zgody pracowników na udostępnianie danych medycznych pracodawcy oraz wielu innym […]

wykup dostęp >>
WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

W marcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał bardzo interesujący wyrok w zakresie dotyczącym granic postępowania administracyjnego przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w przedmiocie udzielenia Bankowi upomnienia […]

wykup dostęp >>
SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch kwietniowych wyrokach oddalił odwołania podmiotów wobec, których Prezes UOKiK wydał decyzję nakładające kary pieniężne za bezprawne działania marketingowego. Suma kar pieniężnych w tych dwóch spraw przekroczyła łącznie 100 […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Kolejny wyrok WSA pokazuje jak ważne jest prawidłowe przeprowadzanie dowodów w postępowaniu administracyjnym. W wyroku z kwietnia 2021 r. wskazany Sąd stwierdził, że Prezes UODO dopuścił się naruszenia przepisów procedury administracyjnej poprzez przyjęcie: “iż spółka […]

wykup dostęp >>
Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd Okręgowy w Warszawie w opublikowanym w maju 2021 r. wyroku wskazał bardzo ciekawe zapatrywanie w zakresie powiązania naruszenia ochrony danych z odpowiedzialnością administratora danych wynikającą z art. 82 RODO. Jednak zanim przejdę do […]

wykup dostęp >>
Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej […]

wykup dostęp >>
Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g […]

wykup dostęp >>
Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 […]

wykup dostęp >>
W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w […]

wykup dostęp >>
Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Osoby interesujące się zagadnieniem marketingu bezpośredniego na pewno kojarzą komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2018 r. dotyczący nałożenia na Orange S.A. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 9,1 mln zł za “wysyłanie smsów marketingowych […]

czytaj więcej >>
Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Czy RODO będzie miało zastosowanie w sytuacji, w której wysyłasz list do współudziałowców chcąc przekazać swoje spostrzeżenia co do kondycji spółki? Z poniższej decyzji Prezesa UODO wynika, że nie każdy kontakt […]

wykup dostęp >>
Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Ktoś napisał w sieci anonimowo komentarz, który może naruszać Twoje dobra osobiste, a usługodawca odmówił udostępnienia posiadanych informacji o osobie dokonującej takiego wpisu? W takiej sytuacji osoba fizyczna zwróciła się […]

wykup dostęp >>