Polityka prywatności Serwisu Judykatura.pl

Administratorem danych osobowych jest Piotr Liwszic prowadzący działalność gospodarczą „jawneprzezpoufne Piotr Liwszic” z siedzibą w Warszawie (00-855), ul. Grzybowska 43, e-mail: kontakt@judykatura.pl, NIP – 521- 332-36-17.

Poniżej można zapoznać się z listą procesów oraz wykazania podstaw prawnych i okresów przechowywania danych:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z Klientem (w tym usługa formularza zamówienia ochrony marki ) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie dokonującymi rejestracji w Serwisie Judykatura.pl   W przypadku osób reprezentujących Klientów, a także występujących w ich imieniu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy związanej z usługami oraz przez okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Formularz kontaktowy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (komunikacji z potencjalnym Użytkownikiem albo z  Użytkownikiem).    Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem (podmiotem inny niż klient korzystający z usług prawnych) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie Kontrahentów będących osobami fizycznymi.    W przypadku osób reprezentujących Kontrahentów, a także występujących w ich imieniu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową oraz przez okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.
Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   Dane przetwarzane są przez okresy wskazane w przepisach prawa, w tym ustawę o rachunkowości.   Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.  Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody również przez aktywne działanie.
Rejestracja Uczestników Szkolenia oraz przeprowadzenie Szkolenia Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie osób, które zakupiły Szkolenie w serwisie Judykatura.pl. Dane osobowe będą także przetwarzane w przypadku wystawienia certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu.

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: kontakt@judykatura.pl lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do zawarcia umowy, a w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w zakresie rachunkowości.

Profilowanie:

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który polegałby na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Nadto Administrator nie podejmuje decyzji w indywidualnych przypadkach w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

Pliki cookies:

Judykatura.pl wykorzystuje jedynie pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Pliki te służą do takich celów jak:

 • umożliwiają zapamiętanie wyboru zakupionej subskrypcji,
 • dokonanie elektronicznej płatności,
 • zalogowanie do serwisu Judykatura.pl,
 • korzystanie z jego wszystkich funkcjonalności,
 • zapewnienie bezpieczeństwo przetwarzanych danych