Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ nadzorczy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej decyzji, wobec skargi obywatela na nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy O. udzielił Burmistrzowi “upomnienia za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, polegające na naruszeniu art. 5 ust. 1, art. 6 ust 1 i art. 9 ust. 2 RODO, poprzez bezpodstawne pozyskanie danych osobowych Wnioskodawcy, zawartych w korespondencji prowadzonej przez niego za pośrednictwem portalu społecznościowego […]”. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przywołano następujące okoliczności faktyczne i prawne uwarunkowania sprawy: – skarga Wnioskodawcy dotyczyła przetwarzania jego danych osobowych przez Burmistrza w zakresie danych logowania do portalu społecznościowego […] oraz danych powiązanych z profilem skarżącego, założonym na tym portalu; w skardze zażądano usunięcia przez administratora danych osobowych Wnioskodawcy, – w toku postępowania administracyjnego ustalono następujący stan faktyczny: – Wnioskodawca był zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w O. (dalej jako “Urząd”) na stanowisku […];[…] grudnia 2018 r. rozwiązano z nim umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia; do wykonywania obowiązków służbowych powierzono mu komputer; zobowiązano go do jego zdania do […] stycznia 2019 r. (tak: skarga z […] lipca 2019 r. oraz wyjaśnienia Burmistrza z […] marca 2020 r.); – do obowiązków służbowych Wnioskodawcy należało administrowanie stroną Urzędu na portalu […]; wykorzystywał do tego swoje indywidualne konto na portalu; powiązane było ono z tą stroną (tak: skarga z […] lipca 2019 r.; wyjaśnienia Burmistrza z […] marca 2020 r.); – Wnioskodawca nie usunął z komputera służbowego konta synchronizacji zakładek i haseł; pozostał również zalogowany na koncie indywidualnym na portalu […] (tak: skarga z […] lipca 2019 r.); – w maju 2019 roku pracownik Urzędu (p. P. K.), zwany dalej “Pracownikiem”, przygotowywał używany uprzednio przez Wnioskodawcę komputer do przekazania kolejnej osobie; po uruchomieniu przeglądarki internetowej na przedmiotowym komputerze, ukazały mu się dwie, prowadzone na portalu […], rozmowy z innymi pracownikami Urzędu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.