BIK oraz SKOK z nakazem usunięcia danych z zapytania kredytowego

W wyroku z lutego 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargi Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych od decyzji Prezesa UODO w przedmiocie nakazania usunięcia danych osobowych w zakresie zapytania kredytowego. Postępowanie administracyjne zainicjowała skarga M. U. na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową polegające na przetwarzaniu przez SKOK jej danych osobowych bez podstawy prawnej, w tym na udostępnieniu danych osobowych Skarżącej na rzecz Biura Informacji Kredytowej S.A. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny: Skarżąca wskazała, że w dniu […] sierpnia 2019 r. SKOK wysłała zapytanie kredytowe do BIK, w wyniku czego w bazie BIK przetwarzane są jej dane osobowe dotyczące tego zapytania. Skarżąca podniosła, że nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy Skarżącą a SKOK. Wobec powyższego Skarżąca wniosła o usunięcie jej danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej (dowód: skarga z dnia […] stycznia 2020 r. i załącznik do ww. skargi). SKOK pozyskał dane osobowe Skarżącej w celu zbadania jej zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego. W związku z niezawarciem przez SKOK umowy pożyczki ze Skarżącą jej dane osobowe będą przetwarzane przez SKOK przez okres 3 lat w celu rozpatrywania reklamacji i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes SKOK (dowód: wyjaśnienia SKOK z dnia […] marca 2020 r.). Skarżąca zwróciła się do SKOK o usunięcie jej danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym. Powyższy podmiot odmówił usunięcia danych osobowych Skarżącej (dowód: wyjaśnienia SKOK z dnia […] marca 2020 r. wraz załącznikami). Według skarżących decyzję administracyjną Prezesa UODO widać już pewna utartą linię orzeczniczą w przedmiotowych sprawach: 1. wyrok WSA z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt: II SA/Wa 474/21, uchylający decyzję Prezesa UODO nakazującą BIK usunięcie danych o niezrealizowanym zapytaniu kredytowym (dalej: “Wyrok wrześniowy”), 2. wyrok WSA z 29 października 2021 r. sygn. akt: II SA/Wa 506/21, uchylający decyzję Prezesa UODO nakazującą BIK […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.