Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

W pewnym Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych spowodowane udostępnieniem skanów dokumentów w systemie EZD z danymi osobowymi jednego z pracowników w/w Inspektoratu osobie do tego nieupoważnionej oraz udostępnienie jego danych osobowych zawartych w protokole z dnia […] stycznia 2019 r. poprzez pozostawienie go na drukarce w korytarzu inspektoratu. Pracodawca (WINB) oświadczył, że do danych osobowych jednego z pracowników, zawartych w zeskanowanym dokumencie w systemie EZD (w tym nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, oraz danych zawartych w dokumentach sądowych i komorniczych) miał dostęp inny pracownik inspektoratu, którego upoważnienie nie obejmowało dostępu do tego rodzaju danych osobowych. Osoba, której dane zostały ujawnione oświadczyła, iż w dniu […] stycznia 2019 r. złożyła wyjaśnienie u Rzecznika Dyscypliny pracowników inspektoratu w sprawie uzyskania wglądu przez jednego z pracowników inspektoratu do jego danych osobowych zawartych w plikach utworzonych w dziale radców prawnych i dziale finansowo-księgowym.  Na podstawie złożonych wyjaśnień został spisany protokół, zawierający dane osobowe tego pracownika.  W tym samym dniu znalazł on kopię tego protokołu na korytarzu inspektoratu przy kserokopiarce na 9 piętrze.  Pracownik ten zwrócił się do WINB o wyjaśnienie sprawy dotyczącej udostępnienia jego danych osobowych, zawartych w protokole poprzez pozostawienie jego kopii na kserokopiarce na 9 piętrze inspektoratu.  WINB wskazał, że w dniu […] stycznia 2019 r. u Rzecznika Dyscyplinarnego WINB nastąpiła awaria drukarki, w związku z czym drukował on dokumenty na urządzeniu wielofunkcyjnym znajdującym się w korytarzu na 9 piętrze Inspektoratu. Podczas drukowania protokołu z przesłuchania tego pracownika nastąpiła awaria ww. urządzenia. Dokument wydrukował się z opóźnieniem, następnie został odnaleziony przez tego pracownika i przekazany Rzecznikowi Dyscyplinarnemu WINB.  W związku z tą sytuacją Pracodawca (WINB) wyłączył funkcję drukowania na urządzeniu do czasu naprawienia awarii. WINB oświadczył, że z danymi zawartymi w protokole nie zapoznał się żaden inny pracownik inspektoratu oprócz wnioskodawcy oraz Rzecznika Dyscyplinarnego WINB. W takim stanie faktycznym Prezes UODO, w decyzji z lutego 2020 r., orzekł: w pkt 1 – o udzieleniu WINB upomnienia za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f oraz art. 24 ust. […]





Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.