Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zapłatę 11 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wytoczone przeciwko Skarbowi Państwa (innemu Sądowi Rejonowemu).

W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że na skutek nieprawidłowego zachowania i postępowania pozwanego Sądu doznała krzywdy i cierpień, zostały naruszone jej dobre imię, godność, a także „liczne dobra osobiste”.

W ocenie osoby wnoszącej powództwo Sąd Rejonowy reprezentowany przez Skarg Państwa:

nieprawidłowo się zachował, ponieważ powódka wielokrotnie została wymieniona z imienia i nazwiska na wokandzie w sprawie o umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym, co sugerowało, że jest osobą chorą psychicznie. Powódka wskazała przy tym, że w sprawie nie zostało wykazane, aby była chora psychicznie a w postępowaniu uczestniczyła już jako osoba zwolniona ze szpitala. Podniosła, że sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi (…) niewłaściwie postąpiła i dokonała nieuprawnionej konwersji na przymusową obserwację w trybie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie psychicznego zaś Sąd Okręgowy stwierdził brak podstaw do umieszczenia powódki w szpitalu psychiatrycznym. Powódka oświadczyła, że doznała „najwyższego upokorzenia”.

Stan faktyczny prezentuje się następująco:

Z udziałem powódki toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Ś. w Ł. sprawa z zawiadomienia Dyrektora Szpitala im. (…) w Ł. o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego B. S. bez jej zgody.

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Ś. w Ł. ustalił, że przyjęcie B. S. do szpitala psychiatrycznego im. J. B. w Ł. w dniu 11 sierpnia 2013 roku było zasadne z tą tylko zmianą, że jako podstawę prawną wskazał art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Na wokandzie sądowej widniało oznaczenie imienia i nazwiska powódki, przedmiot sprawy, nadto sygn. akt, oznaczenie godziny, o której sprawa ma być rozpoznana oraz dane sędziego referenta.

W rozpoznawanej sprawie B. S. dochodziła zadośćuczynienia pieniężnego w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych: godności, dobrego imienia. Powyższe wiązała z bezprawnym w jej ocenie działaniem strony pozwanej, która w toku prowadzonego z udziałem powódki postępowania sadowego oznaczyła na wokandzie sądowej jej imię i nazwisko oraz przedmiot sprawy. Konsekwencją powyższego była możliwość zapoznania się z treścią wokandy przez postronne, osoby trzecie i przez to utrata dobrego imienia powódki.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

W zakresie ochrony danych osobowych Sąd wskazał:

W dalszej kolejności przypomnienia wymaga, że w okresie procedowania przez pozwany Sąd Rejonowy dla Łodzi-Ś. w Łodzi sprawy powódki uprawnienie obywateli do ochrony ich prywatności regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 1 tej ustawy każdy miał prawo do ochrony danych osobowych dotyczących jego osoby, a przetwarzanie danych (przez co należy rozumieć udostępnianie ich osobom trzecim) mogło mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie określonym przepisami prawa. Ustawa uzależniała legalność przetwarzania danych tzw. zwykłych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) od spełnienia przez administratora danych jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1. Dopuszczała możliwość upublicznienia danych m.in. wtedy, gdy było to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

 

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Sąd Rejonowy oddalając powództwo wskazał:

W konsekwencji przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd uznał, że stronie pozwanej nie można przypisać bezprawności podejmowanych działań – sporządzanie i publikowanie przez pozwanego wokand sądowych nie mieści się bowiem w tej kategorii. Nie deprecjonując odczuć powódki, a także subiektywnego przekonania o doznanej krzywdzie, podzielić należy argumentację przedstawioną w odpowiedzi na pozew, że działanie pozwanego wynikało z konieczności realizacji przepisów prawa i nie miało na celu poniżenia, czy też innego naruszenia dóbr osobistych powódki. Powtórzenia wymaga, że same odczucia powódki związane z treścią wokandy oraz jej przeświadczenie o tym, jak może być postrzegana przez osoby trzecie (zauważyć jednak należy, że powódka nie dostarcza dowodów na to, że z wokandą zapoznała się chociażby jedna postronna osoba ani nie zgłosiła żadnego dowodu na tę okoliczność) są niewystarczające do uznania jej żądań za zasadne.

Dla zasadności przedmiotowego roszczenia o zadośćuczynienie niezbędne było bowiem ustalenie że ewentualne naruszenie dóbr osobistych miało bezprawny charakter. Skoro zaś wszystkie czynności pozwanego zostały przedsięwzięte w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, to tym samym uwolnił
się on od odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych powódki.