Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

We wrześniu 2021 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UODO w części. W uchylonej w części decyzji, z lutego 2021 r., : Prezes UODO nakazał Komendantowi Głównemu Policji w […] wykonanie wobec B. D. obowiązku informacyjnego określonego w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) poprzez udzielenie Panu B. D. informacji, czy Komendant Główny Policji przetwarza jego dane osobowe w K[…] w związku z wszczętymi bądź zakończonymi postępowaniami karnymi przeciwko Panu B. D. a w sytuacji ich przetwarzania – udzielenie informacji Panu B. D. o okresie przechowywania tych danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu, zaś w punkcie […] decyzji orzekł o odmowie uwzględnienia wniosku w pozostałej części. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy DODO: Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o: 1) celu i podstawie prawnej ich przetwarzania; 2) kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane; 3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 4) okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu; 5) możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby; 6) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór; 7) źródle pochodzenia danych. Jednakże ustawa DODO posiada mechanizm badania czy udzielenie powyższych informacji jest możliwe – o tym mówi art. 26 ust. 1 ustawy: Nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.