Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g i art. 15 ust. 3 RODO, polegające na odmowie realizacji żądania Wnioskodawcy – udzielenia mu wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych osobowych oraz kopii jego danych osobowych. Prezes UODO przyjął, iż takimi danymi osobowymi jest sam numer telefonu komórkowego. Innego zdania była upomniana Spółka, która na etapie postępowania administracyjnego wskazała, że: pozyskała numer telefonu Wnioskodawcy w związku z nabyciem pakietu danych (numerów telefonu, wytypowanych w oparciu o kryterium geograficzne) od […] z siedzibą w […] ([…]) – zwanej dalej “Spółką II” – tak: wyjaśnienia Spółki z […] marca 2020 r. Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się od tego, że: Wnioskodawca zwrócił się do Spółki […] października 2019 r. – drogą elektroniczną – z żądaniem dostarczenia kopii jego danych, przetwarzanych przez Spółkę oraz udzielenia informacji o źródle ich pozyskania – tak: kopia korespondencji – w aktach sprawy oraz pismo Spółki z […] czerwca 2020 r. a Spółka stanęła na stanowisku, że: odmówiła realizacji żądań Wnioskodawcy; wedle niej numer telefonu nie stanowi danej osobowej – tak: pismo Wnioskodawcy z […] października 2019 r. i Spółki z […] czerwca 2020 r. I właśnie odpowiedź na to zagadnienie było przedmiotem kwietniowego wyroku WSA. W orzeczeniu tym Sąd wskazał, że: Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż trafne są zarzuty Spółki gdzie podniesiono, że orzekając w sprawie naruszono przepisy prawa materialnego zakreślające, co należy traktować jako dane osobowe, których przetwarzanie podlega regułom RODO. Mylna konstatacja organu, jakoby Spółka przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy, prowadziła do bezpodstawnego wydania orzeczenia, którym udzielono Spółce upomnienia oraz zobowiązano ją do podjęcia określonych czynności Powyższe stanowisko Sądu został oparte na następującej argumentacji: Trafnie jednak wywiedziono w skardze, że organ – prowadząc postępowanie oraz przywołując określone okoliczności formalne sprawy – nie wykazał w istocie, aby Spółka […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.