Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

W niepublikowanym poza zasobami Judykatura.pl wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021 r. doszło do oddalenia powództwa o zapłatę z tytułu wysłania jednej wiadomości sms bez posiadanej uprzedniej zgody. Co ważniejsze Sąd wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych. 

Stan faktyczny kreował się następująco:

W dniu 11 września 2018 roku o godz. 16.56 D. B. otrzymał wiadomość sms od (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Wiadomość zawierała treści marketingowe – dodatkową ofertę na katalogi dla konsultantek po atrakcyjnej cenie. W systemie (…) numer telefonu, na który wysłana została wiadomość sms przypisany był do konta konsultantki I. B.. Na koncie I.B. numery telefonów zmieniały się. W imieniu konsultantki działał również jej syn D.B.. Wysłanie wiadomości sms było jednorazowe oraz spowodowane błędem ludzkim. 

D.B. skontaktował się z (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W., żądając kwoty 10 000 złotych rekompensaty w związku ze zdarzeniem z dnia 11 września 2018 roku. Odmówił przyjęcia prezentu w postaci kosmetyków marki (…) o wartości 500 złotych. Następnie, D.B. zażądał kwoty 8 000 złotych. 

Powód dochodził od pozwanego (…) sp. z o.o. z siedzibą w kwoty 10 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wywodził swoje roszczenie z okoliczności, iż w dniu 11 września 2018 roku otrzymał od pozwanej wiadomość sms zawierającą treści marketingowe, zaś zgody na przesyłanie takowych treści nie wyrażał.

W takim stanie rzeczy Sąd stwierdził, że w realiach sprawy brak jest podstaw do upatrywania przez powoda naruszenia RODO oraz wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych powoda w zakresie ich wykorzystywania w celu przesyłania marketingu bezpośredniego.

Sąd podkreślił, że:

Stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

W dalszej kolejności, Sąd wskazuje, iż powyższy przepis nie stanowi postawy roszczenia o odszkodowanie dla osoby do której dostarczona została niepożądana wiadomość sms – informacja marketingowa.

Kolejnym istotnym wnioskiem płynącym z orzeczenia dostępnego w seriwsie Judykatura.pl jest to, że zdaniem Sądu:

Nie może jednak budzić niczyich wątpliwości, iż wysoce wątpliwe jest, a nawet niemożliwe, aby otrzymanie jednej wiadomości sms mogło spowodować powstanie szkody, bądź krzywdy. Jak już zostało wyżej wspomniane nie sposób też upatrywać w tym zdarzeniu naruszenia dóbr osobistych. Nie można również tracić z pola widzenia, iż wiadomość dotyczyła informacji, która niewątpliwie mogła zainteresować powoda, albowiem jego matka, a następnie sam powód współpracowali z pozwaną spółką.

Omówiony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest pierwszym wyrokiem, w okresie stosowania RODO, który bezpośrednio wskazuje jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO.