NSA o konflikcie pomiędzy RODO a prawem dostępu do informacji publicznej

To jest jeden z bardzo ważnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jasno trzeba powiedzieć, że wszystkie trzy tezy orzeczenia mają bardzo duże znaczenie dla praktyków ochrony danych osobowych zajmujących się także dostępem do informacji publicznej.  W sprawie tej chodziło o ujawnienie imienia i nazwiska osoby, która w lokalnym środowisku była dobrze znana jako bloger, działacz społeczny. Ujawnienie tego dokonał Burmistrz pewnej gminy podczas sesji Rady Miasta. Burmistrz z imienia i nazwiska wskazał osobę, która złożyła liczne pozwy wobec gminy czy wojewody. Sesja Rady Miasta była nagrywana, a nagranie zostało umieszczone na stronie BIP urzędu oraz w serwisie YouTube. Obywatel nie był zadowolony z takiego obiegu sytuacji i złożył skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO, pod koniec 2021 r., wydał decyzję, w której nakazał Burmistrzowi: usunięcie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Pana N. T. poprzez usunięcie z nagrania […] sesji Rady Miejskiej w A. z […] 2019 r., zamieszczonego na ww. stronie internetowej danych osobowych Pana N. T. w zakresie nazwiska W ocenie organu analiza ustalonego stanu faktycznego oraz przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506; dalej jako: “u.s.g.”) prowadzi do wniosku, że ujawnienie przez Burmistrza na posiedzeniu Rady Miejskiej nazwiska skarżącego oraz treści rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniach sądowych, których Gmina A. oraz N. T. byli stronami, w celu zapoznania obecnych z wynikiem tych postępowań sądowych, znajdowało oparcie w art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 30 ust. 3 u.s.g. Prezes UODO stwierdził, że wbrew twierdzeniom Burmistrza w niniejszej sprawie wyłączenia z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176; zwana dalej “u.d.i.p.”) nie występują, albowiem dane osobowe skarżącego ujawnione w nagraniu nie dotyczą osoby pełniącej funkcję publiczną, jak również skarżący nie zrezygnował z przysługującego mu prawa do prywatności. Oddalając skargę, sąd pierwszej instancji wskazał, że podstawowym i kluczowym zagadnieniem w sprawie, jest kwestia tego, jak […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.