NSA o obowiązku informacyjnym

Na niektóre orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego musimy czekać latami choć zdarzają się sprawy szybko rozstrzygnięte, bo w niecałe 11 miesięcy. Tak było w sprawie dotyczącej skarg kasacyjnych złożonych przez obydwie strony postępowania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Środowiska (dziś Ministra Klimatu i Środowiska). W tej sprawie NSA oddalił obydwie skargi kasacyjnej jako pozbawione usprawiedliwionych podstaw (art. 184 ppsa), co oznacza, że Prezesa UODO jeszcze raz przyjrzy się zagadnieniu związanym z wykonaniem obowiązku informacyjnego. Przed wskazaniem argumentów NSA należy zrobić, krótkie wprowadzenie w stan faktyczny sprawy: w 2014 r. Polski Klub Ekologiczny zrealizował warsztaty, szkolenia i konferencję zachowując listy obecności uczestników; powyższe działania PKE były finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 — 2014; Ministerstwo Środowiska było stroną umowy międzynarodowej zawartej w dniu 10 czerwca 2011 r. pomiędzy Islandią, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzeczypospolitą Polską, a dotyczącej Mechanizmu Finansowania EOG; GIODO, decyzją z sierpnia 2017 r., nakazał Ministerstwu uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez dopełnienie wobec osób biorących udział w Projekcie “[…]”, dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 ustawy, tj. poinformować ww. osoby o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, 3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. WSA w Warszawie, w czerwcu 2018 r., uchylił powyższą decyzję wskazując: Ministerstwo Środowiska jest administratorem danych osobowych osób biorących udział w Projekcie, a organ ustalając powyższe nie naruszył przy tym art. 107 § 3 k.p.a., albowiem w sposób wyczerpujący i wystarczający w ocenie Sądu wykazał to w uzasadnieniu decyzji. Ustalenia organu w tym zakresie nie budzą wątpliwości Sądu. Dokumenty załączone do skargi, z których przeprowadzono dowody uzupełniające, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.