NSA potwierdza stanowisko WSA, co do braku możliwości badania naruszeń

W kwietniu 2021 r. WSA w Warszawie wydał istotne orzeczenie, co do obowiązujących zasad postępowania przed organem nadzorczym. Postępowanie, o którym mowa w orzeczeniu WSA dotyczyło skargi pewnego obywatela złożonej w czerwcu 2018 r., ale dotyczącej zdarzenia z września 2013 r. Prezes UODO, w sierpniu 2020 r., umorzył postępowanie: w sprawie ze skargi J. S.(dalej: “skarżący”) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “[…]” Sp. z o.o. z siedzibą w P. (obecnie “[…]” Sp. z o.o. z siedzibą w J.; dalej: “NZOZ”, “uczestnik postępowania”) polegające na udostępnieniu danych osobowych bez podstawy prawnej Organ nadzorczy wskazał jako podstawę umorzenia fakt, że: w czasie, gdy miało miejsce zdarzenie opisane w skardze, tj. 27 marca 2018 r., obowiązywały przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.; dalej: “u.o.d.o. z 1997 r.”), które określały zasady przetwarzania danych osobowych do 24 maja 2018 r.; natomiast od […] maja 2018 r., obowiązują przepisy RODO oraz przepisy u.o.d.o. z 2018 r. Dlatego zdarzenie opisane w skardze nie może być rozpatrywane w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji w oparciu o przepisy RODO; proces przetwarzania danych osobowych przez uczestnika postępowania rozpoczął się i zakończył przed […] maja 2018 r. PUODO nie ma możliwości prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o przepisy u.o.d.o. z 1997 r., skoro kwestionowany proces przetwarzania nie był kontynuowany po […] maja 2018 r. Z tego też względu organ nie może dokonać oceny zgodności opisanych w skardze działań administratora z RODO. WSA w Warszawie oddalając skargę obywatela wskazało tak: poczynione w tym zakresie ustalenia świadczące o zakończeniu przetwarzania danych osobowych skarżącego przed […] maja 2018 r., przy jednoczesnym wszczęciu przez niego postępowania po tej dacie (skargą z 8 czerwca 2018 r.) doprowadziły organ do prawidłowego wniosku, iż postępowanie w sprawie należało umorzyć wobec jego bezprzedmiotowości; na etapie postępowania administracyjnego nie było bowiem prawnych możliwości zbadania legalności przetwarzania danych osobowych skarżącego, które nastąpiło […] września 2013 r. poprzez udostępnienie lekarzowi NZOZ przez pracowników recepcji uczestnika postępowania imienia, nazwiska i adresu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.