NSA: sąd I instancji prawidłowo odmówił Bankom wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Naczelny Sąd Administracyjny wydał, w odstępie miesiąca, dwa postanowienia oddalające zażalenia Banków na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W styczniowym postanowieniu NSA wskazał, że: Bank złożył w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku podał, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest konieczne ze względu na to, że usunięcie danych osobowych będzie miało trudne do odwrócenia skutki. Bank zwrócił uwagę na art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy którego jest zobowiązany do przechowywania przez okres 5 lat odpowiednie dokumenty i informacje. Usunięcie tych danych może rodzić ryzyko niewywiązania się z ww. obowiązków. W lutowym postanowieniu NSA argumentował tak: uzasadnienie wniosku jest bardzo ogólne, lakoniczne i w żaden sposób nie odnosi się do konkretnych okoliczności przedmiotowej sprawy. we wniosku skarżący nie wskazał jakichkolwiek okoliczności faktycznych związanych z niniejszą sprawą. na Sądzie pierwszej instancji nie spoczywał obowiązek wydania swoistego “orzeczenia wstępnego” i szukania argumentów i dowodów w aktach sprawy, a nawet w samej skardze, na poparcie wniosku złożonego przez stronę Obydwa postanowienia dotyczyły podobnej sytuacji. Wobec dwóch podmiotów (Banków) organ nadzorczy wydał decyzję (nie wiemy jakie), w których nakazał usunięcie danych osobowych. Obydwa Banki złożyły skargi do WSA w Warszawie wobec takich decyzji, ale sam ten fakt nie wstrzymuje wykonania nakazu wynikającego z ostatecznej decyzji organu. Wiemy, że jedna decyzja Prezesa UODo dotyczyła: nakazu usunięcie danych osobowych D. G., zawartych w zapytaniu kredytowym z 3 marca 2021 r., przetwarzanych bez podstawy prawnej. W obydwu przypadkach administratorzy danych złożyli wnioski do Sądu o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jeden decyzji Bank argumentował taki wniosek, że: względu na spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków (usunięcie danych osobowych będzie miało trudne do odwrócenia skutki). Bank podał, powołując się na art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593), że obowiązek usunięcia danych może […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.