NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

We wrześniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę obywatela na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Postanowieniem tym Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes UODO w uzasadnieniu postanowienia podał, że zgodnie z art. 61 § 1 Kpa, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61 zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Nadto wskazał, że: Na podstawie wykładni literalnej powyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że przepisy RODO stosuje się wyłącznie do Bazy Materiału Genetycznego zdefiniowanej w art. 53f ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (…). W konsekwencji powyższego RODO nie jest stosowane do innych baz danych prowadzonych przez Prezesa IPN w celu realizacji jego ustawowych zadań określonych w art. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (…). Podkreślić w tym miejscu należy, że to w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (…) zgodnie z art. 1 pkt 3 reguluje kwestie ochrony danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwach IPN. WSA w Warszawie stwierdził, że: Organ prawidłowo zastosował w tej sprawie przepis art. 61a Kpa i zasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie skargi skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Prezesa IPN. Zgodnie z art. 71 ustawy o IPNW działalności Instytutu Pamięci określonej w art.1 zakres regulacji ustawy, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) stosuje się do prowadzenia Bazy. oraz, co kluczowe w tej sprawie: Przepisy RODO mają zastosowanie wyłącznie do Bazy Materiału Genetycznego, co wynika wprost z art. 71 ustawy o IPN. Definicja “Bazy” została natomiast zawarta w art. 53f ustawy o IPN. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.