NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał profesjonalnemu pełnomocnikowi, że brak starannej uwagi przy tworzeniu skargi dotyczącej decyzji Prezesa UODO niesie za soba poważne konsekwencje.

WSA w Warszawie odrzucił skargę jednego z Banków dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Przyczyną wydania postanowienia przez Sąd I instancji było to, że adwokat reprezentujący Bank nie podołał wezwaniu w zakresie uzupełnienia braków formalnych skargi, a polegających na nadesłaniu do Sądu dwóch odpisów skargi oraz odpisu z KRS’u.

To ostatnie adwokat uzupełnił w terminie, jednakże w kopercie znalazły się odpisy innej skargi niż ta wobec, której tym razem Bank składał skargę.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

NSA wskazała, że:

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Sąd pierwszej instancji – wbrew twierdzeniu Banku […] – prawidłowo wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, przez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów skargi, wraz z załącznikami, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Spółka do skargi dołączyła jedynie jej dwa odpisy, natomiast uczestnikami na prawach strony w niniejszej sprawie – w oparciu o art. 33 § 1 P.p.s.a. – są: B.S., Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związek Banków Polskich.

Wszystkie w/w podmioty brały udział w postępowaniu administracyjnym zakończonym zaskarżoną decyzją, nie wniosły skargi do sądu administracyjnego, zaś wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego. Złożona do organu skarga B.S. dotyczy bowiem przetwarzania jej danych osobowych przez Bank […], w tym ich udostępniania na rzecz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związku Banków Polskich.

Nadto:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyższe uprawniało Sąd pierwszej instancji do uznania, że skarżąca Spółka (co istotne w tej sprawie – reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika) nie wykonała wezwania Sądu w zakreślonym terminie, co z kolei w konsekwencji musiało skutkować odrzuceniem skargi w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 P.p.s.a.

Argumentacja skarżącej przedstawiona w zażaleniu ma charakter polemiczny i w żaden sposób nie dowodzi, że prawidłowo wykonała ona wezwanie Sądu.

Należy podkreślić, iż w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13 niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 P.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 P.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. W uchwale tej wskazano również, iż złożenie przez stronę skarżącą wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 49 § 1 P.p.s.a., ale przed odrzuceniem skargi, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Wobec powyższego, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznać należy, iż nieuzupełnienie przez Bank […] wyżej wskazanego braku formalnego skargi w zakreślonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie terminie musiało skutkować odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

Oczywiście jest jeszcze cień nadzieji, że błąd profesjonalnego pełnomocnika zostanie “naprawiony” przez WSA, o ile Sąd ten przywróci termin do uzupełnienia braków formalnych skargi (art. 86 § 1 i art. 87 § 2 P.p.s.a.).