NSA wskazuje lukę systemu prawnego

Istota tego sporu polega na żądaniu przez ZUS od Politechniki udostępnienia danych osobowych studenta – D. P., dotyczących statusu studenta, w celu weryfikacji jego uprawnienia do renty rodzinnej. Politechnika odmówiła udostępnienia danych osobowych studenta, a Prezes UODO decyzją z czerwca 2019 r. odmówił uwzględnienia wniosku ZUS w zakresie zobowiązania Politechniki do udostępnienia żądanych danych osobowych. Sąd I instancji w wyroku z lipca 2020 r. oddalił skargę ZUS na decyzję Prezesa UODO uznając, że art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w powiązaniu z przepisami krajowymi (art. 122 ust. 1 u.e.r.FUS i art. 344 ust. 3 i 4 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce) nie nakładają na uczelnie wyższe obowiązku udostępnienia ZUS-owi danych osobowych studentów. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną i wskazał: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy: c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; e) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przy czym podstawa przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. c) i e), musi być określona: a) w prawie Unii; lub b) w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub, w przypadku przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. e) – musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (ust. 3). Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się między innymi ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianie danych (art. 4 pkt 2 RODO). Ponieważ w tym wypadku chodzi o dane osobowe dotyczące statusu studenta, zawarte w wykazie studentów (zob. art. 344 ust. 1 pkt 13 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), które miałyby być udostępnione podmiotowi publicznemu (przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.