Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2021 r.  Autorem skargi jest WhatsApp Ireland, który zarzuca Europejskiego Radzie Ochrony Danych naruszenie szeregu przepisów prawa w związku z przyjęciem na podstawie art. 65 RODO wiążącej decyzji 1/2021 w sprawie sporu powstałego w związku z projektem decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp Ireland.

W judykatura.pl możesz zapoznać się z treścią skargi WhatsApp Ireland:

 

Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

 

 

WhtatsApp zarzuca decyzji wiążącej, aż siedem naruszeń:

1. Zarzut pierwszy, dotyczący tego, że EROD przekroczyła uprawnienia przyznane jej w art. 65 RODO.
2. Zarzut drugi, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 12 ust. 1 RODO niewłaściwie interpretując i stosując te przepisy oraz spoczywające na WhatsApp obowiązki związane z przejrzystością ze względu na to, że zwróciła się do tej spółki o informacje, które nie były od niej wymagane.
3. Zarzut trzeci, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 4 ust. 1 RODO niewłaściwie interpretując i stosując ten przepis oraz pojęcie „danych osobowych”.
4. Zarzut czwarty, dotyczący tego, że EROD naruszyła usankcjonowane w art. 48 Karty Praw Podstawowych UE domniemanie niewinności, niesłusznie przenosząc na WhatsApp ciężar dowodu i żądając od tej spółki wykazania, że jej środowisko przetwarzania jest tego rodzaju, że prawdopodobieństwo ponownej identyfikacji podmiotów, których dane dotyczą, jest czysto teoretyczne.
5. Zarzut piąty, dotyczący tego, że EROD naruszyła usankcjonowane w art. 41 Karty Praw Podstawowych UE prawo do dobrej administracji pomijając przysługujące WhatsApp prawo do bycia wysłuchaną i ciążący na niej samej obowiązek starannego i bezstronnego zbadania dowodów i przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia.
6. Zarzut szósty, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 83 RODO i szereg ustalonych w tym rozporządzeniu zasad określania wysokości grzywien.
7. Zarzut siódmy, dotyczący tego, że EROD naruszyła zasadę pewności prawa nie przyznając, iż w swej decyzji nowatorsko zinterpretowała i zastosowała szereg przepisów RODO, efektem czego [zarzucane] naruszenie było nie do przewidzenia.

EROD w swojej decyzji przytaczał szereg istotnych argumentów:

Decyzja dotyczy sporu powstałego w następstwie projektu decyzji (zwanego dalej “projektem decyzji”) wydanego przez irlandzki organ nadzorczy (“Data Protection Commission”, zwany dalej Data Protection Commission”, zwaną dalej “IE SA”), zwaną również w tym kontekście wiodącym organem nadzorczym lub “LSA” oraz późniejszych zastrzeżeń wyrażonych przez szereg zainteresowanych organów nadzorczych lub “CSA” (…).

Przedmiotowa decyzja dotyczy “dochodzenia w sprawie likwidacji” (zwanego dalej “dochodzeniem”), które zostało wszczęte przez IE SA w dniu 10 grudnia 2018 r. dotyczące tego, czy WhatsApp Ireland Limited, spółka z spółka z pojedynczym zakładem zlokalizowanym w Dublinie, Irlandia (dalej “WhatsApp IE”), wypełniła swoje obowiązki zgodnie z art. 12, 13 i 14 RODO.

W swoim sprzeciwie PT SA nie zgadza się z ustaleniem LSA, o którym mowa w pkt 68, że numer telefonu osoby niebędącej użytkownikiem po procedurze stratnego haszowania nie stanowi już danych osobowych oraz że numer telefonu osoby niebędącej użytkownikiem po procedurze lossy hashing nie stanowi już danych osobowych, oraz jego interpretacja zastosowania art. 4 ust. 1 RODO do listy nie użytkowników po procedurze stratnego haszowania różni się od interpretacji IE SA.

W odpowiedzi na uwagi WhatsApp IE, PT SA stwierdza, że cel przetwarzania danych nie decyduje o tym, czy dane kwalifikują się jako dane osobowe. Analogicznie, nie ma znaczenia, czy WhatsApp IE realizuje jakikolwiek interes związany z identyfikacją osób niebędących użytkownikami. Należy raczej zbadać, czy dana informacja spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 RODO. W tym przypadku, zdaniem PT SA, są to dane osobowe, ponieważ możliwe jest wyodrębnienie osób niebędących użytkownikami poprzez odtworzenie ich numeru telefonu numer telefonu przy stosunkowo niskim stopniu niepewności.