Praktyczne znaczenie wyroku TSUE w sprawie DIGI

Judykatura.pl
Judykatura.pl
Praktyczne znaczenie wyroku TSUE w sprawie DIGI
/

Niedawno, bo 22 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tytułowej sprawie DIGI wyrok wskazując poprawny kierunek interpretacji dwóch istotnych zasad przetwarzania danych osobowych – zasady ograniczonego celu oraz zasady ograniczonego przechowywania. Pytania prejudycjalne zadał Sąd dla m.s.t Budapesztu rozpoznając skargę administratora wobec decyzji węgierskiego organu nadzorczego. Postępowanie przed krajowym organem nadzorczym dotyczyło jednego z głównych dostawców usług internetowych i telewizyjnych na Węgrzech – firmy DIGI. W kwietniu 2018 r. w celu przeprowadzenia testów i poprawienia błędów skarżąca utworzyła testową bazę danych o nazwie „test” (zwaną dalej „testową bazą danych”), do której skopiowała dane osobowe około jednej trzeciej swoich klientów indywidualnych.

Zarówno opinia Rzecznika Generalnego TSUE jak i samo orzeczenie TSUE prowadzi do ważnych i praktycznych wniosków w zakresie takich kwestii jak np. zmiana pierwotnego celu czyli zgodność z wymaganiami wskazanymi w art. 6 ust 4 RODO. Wyrok TSUE wskazuje praktyczną interpretację dwóch wskazanych wcześniej zasad – zasady ograniczonego celu oraz zasady ograniczonego przechowywania.