Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

W kolejnym z wpisów dotyczących zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych poruszymy orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące sytuacji, w której powód domagała się od Banku: nakazania pozwanemu usunięcia z Biura (Informacji Kredytowej – PL) nieprawdziwych informacji o istnieniu zadłużenia powoda wobec pozwanego z tytułu nieobsługiwanego kredytu obrotowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych powoda w postaci prawa do poprawnego, zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania danych osobowych, godności powoda a także jego dobrego imienia i to wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty, zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6 642 zł tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W treści uzasadnienia pozwu powód wskazał, że w dniu 30 marca 2012 r. pan K. G. – były pracownik (…) Bank S.A. (obecnie (…) Bank S.A. z siedzibą w W.) – działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do osoby zawierającej umowę kredytu oraz własnoręczne podrobienie podpisów powoda na dokumentach kredytowych, a także przedłożenie nierzetelnych dokumentów osobie kredytobiorcy, w wyniku zawartej umowy kredytu nr (…) doprowadził (…) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 165 385,50 zł, na szkodę tego banku. Natomiast wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt III K 473/13 Sąd Rejonowy w P. III Wydział Karny uznał oskarżonego K. G. za winnego przestępstw z art. 297 § 1 KK i art. 286 § 1 KK i art. 270 § 1 KK w zw. z art. 11 $ 2 KK, wymierzając oskarżonemu karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres czterech lat tytułem próby, orzekając jednocześnie m.in. środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.