Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

W kolejnym z wpisów dotyczących zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych poruszymy orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące sytuacji, w której powód domagała się od Banku:

nakazania pozwanemu usunięcia z Biura (Informacji Kredytowej – PL) nieprawdziwych informacji o istnieniu zadłużenia powoda wobec pozwanego z tytułu nieobsługiwanego kredytu obrotowego z dnia 2 kwietnia 2012 r.

oraz

zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych powoda w postaci prawa do poprawnego, zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania danych osobowych, godności powoda a także jego dobrego imienia i to wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty, zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6 642 zł tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

W treści uzasadnienia pozwu powód wskazał, że w dniu 30 marca 2012 r. pan K. G. – były pracownik (…) Bank S.A. (obecnie (…) Bank S.A. z siedzibą w W.) – działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do osoby zawierającej umowę kredytu oraz własnoręczne podrobienie podpisów powoda na dokumentach kredytowych, a także przedłożenie nierzetelnych dokumentów osobie kredytobiorcy, w wyniku zawartej umowy kredytu nr (…) doprowadził (…) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 165 385,50 zł, na szkodę tego banku.

Natomiast wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt III K 473/13 Sąd Rejonowy w P. III Wydział Karny uznał oskarżonego K. G. za winnego przestępstw z art. 297 § 1 KK i art. 286 § 1 KK i art. 270 § 1 KK w zw. z art. 11 $ 2 KK, wymierzając oskarżonemu karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres czterech lat tytułem próby, orzekając jednocześnie m.in. środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz (…) Bank (…) S.A. z siedzibą w W. (w czasie wyrokowania następca (…) Bank S.A.) kwoty 165 385,50 zł.

W związku z działaniem skazanego:

prawdopodobnie w ostatnich miesiącach roku 2018 w Biurze (…) S.A. (…) S.A.) pojawił się wpis o istnieniu nieobsługiwanego zadłużenia powoda z tytułu kredytu obrotowego z 2012 r., który w rzeczywistości zaciągnął skazany za ten czyn K. G..

Powód dowiedział się o przedmiotowym wpisie od pani A. D. Bankowości Korporacyjnej w (…)Bank S.A., która jest opiekunem powoda jako klienta tego Banku i która sprawdzała wiarygodność powoda w (…) S.A. w związku z planami powoda dotyczącymi zaciągnięcia kredytu na działalność gospodarczą.

Wiadomość ta okazała się dla niego ogromnym zaskoczeniem, powód zapomniał o sprawie wyłudzenia kredytu przez w/w skazanego i nie posiadał już jakichkolwiek dokumentów czy informacji w tym zakresie. Pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. powód wezwał (…) Bank S.A. z siedzibą w W. do usunięcia nieprawdziwych danych z (…) S.A. oraz zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pozwany powyższe pismo odebrał 17 czerwca 2019 r., zatem wyznaczony przez powoda 7-dniowy termin do usunięcia danych i zapłaty minął bezskutecznie w dniu 24 czerwca 2019 r.

Do dnia wniesienia pozwu pozwany nie usunął nieprawdziwych danych z (…) S.A. dotyczących rzekomego zadłużenia powoda, nadal przetwarza je z naruszeniem przepisów prawa, nie zadośćuczynił powodowi za wyrządzoną krzywdę i nie pokrył wyrządzonej szkody.

Bank tłumaczył się ze swojego “zachowania”:

pisma wysyłane do Banku przez pełnomocnika powoda omyłkowo nie zostały rozpoznane merytorycznie przez pozwanego z uwagi na zidentyfikowanie powoda jako klienta Banku.

Bank dopiero 8 listopada 2019 r.  zwrócił się do Biura (…) S.A. o dokonanie korekty danych identyfikacyjnych powoda.

Ponadto w dniu 18 listopada 2019 r. na wniosek pozwanego wpis dotyczący kredytu nr (…) został trwale usunięty z bazy (…) S.A.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

Sąd zasądzając od pozwanego na rzecz powoda 16 642 zł ( szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty kierował się następującymi argumentami:

Bezspornym w sprawie jest fakt, iż powód w okresie od końca roku 2018 do dnia 18 listopada 2019 r. do dnia wykreślenia danych osobowych powoda z Biura (…) – z tytułu nieistniejącego zadłużenia bezpodstawnie i bezprawnie figurował jako nierzetelny dłużnik w bazie BIK.

Podstawą prawną żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych jest art. 23 KC i 24 § 1 KC w zw. z art. 448 KC.

Sąd uznał, że bank naruszył dobra osobiste powoda tj. godność, cześć, dobre imię i poczucie bezpieczeństwa – poprzez bezpodstawne i bezprawne zaniechanie wykreślenia danych osobowych powoda z bazy Biura (…) w okresie co najmniej od czerwca do listopada 2019 r.

Działanie strony pozwanej było sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym z uwagi na uchybienie zasadom współżycia społecznego, w szczególności zasadom uczciwości, rzetelności i lojalności szczególnie pożądanej przy działalności finansowej. Dobra osobiste to wartości niemajątkowe. Za dobra osobiste należy uznać dobrą sławę, określaną też mianem dobrego imienia. Dobre imię jest łączone z opinią, jaką mają o nim inne osoby. Nie ulega więc wątpliwości, że dobre imię osoby naruszają działania, które obiektywnie oceniając, przypisują jej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania.

Sąd uznał, iż stopień naruszenia dóbr osobistych, jakiego doznał powód, był znaczny. Powód utracił poczucie bezpieczeństwa, wiary w instytucje finansowe. Bezprawne działania strony pozwanej wzbudziły u powoda negatywne odczucia w postaci lęku, utraty wiarygodności w oczach banków. Zdaniem Sądu powód rzeczywiście mógł czuć obawę, że wobec niewykreślenia jego danych osobowych z bazy BIK stanie się niewiarygodny w oczach przede wszystkim instytucji finansowych.

Bezczynność strony pozwanej, zdaniem Sądu wywołały, u powoda poczucie utraty zaufania oczach osób trzecich mylnie wskazując go jako osobę nieuczciwą, niedotrzymującą zawartych umów, a co za tym idzie nierzetelną, co było całkowicie sprzeczne z dotychczasowym wizerunkiem powoda. Powód został postawiony w sytuacji, w której musiał tłumaczyć się z istnienia zadłużenie, którego nigdy nie zaciągnął, a także podjąć dodatkowe czynności zmierzające do uwiarygodnienia swojej dobrej kondycji finansowej.

Sąd uznał, że pozwany uznał żądanie powoda w sposób konkludentny, bowiem po wytoczeniu pozwu wystąpił w dniu 8 listopada 2019 r. do Biura (…) S.A. Z wnioskiem o dokonanie korekty danych identyfikacyjnych powoda. W związku z powyższym w dniu 18 listopada 2019 r. wpis dotyczący kredytu nr (…) został trwale usunięty z bazy (…) S.A.

W związku z powyższym, z racji tego, iż krzywda powoda nie była dla niego tak dotkliwa i długotrwała, Sąd doszedł do przekonania, że kwota 10 000 zł będzie stanowiła dla niego sumę wystarczającą, aby zadośćuczynić jego żądaniu w tym zakresie (pkt 1 i 2 sentencji orzeczenia).

Sąd odniósł się także do drugiego z żądań powoda:

tj. zasądzenia kwoty 6 642 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty obsługi prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika na rzecz powoda w niniejszej sprawie

Żądanie to zostało w pełni podzielone przez Sąd:

Pełnomocnik powoda nie tylko zajął się ustaleniem przeciwko komu, gdzie i kiedy zapadł wyrok karny w sprawie wyłudzenia kredytu przypisywanego przez pozwanego powodowi, ale także negocjował z pozwanym dobrowolne zaprzestanie naruszeń oraz w konsekwencji w wyniku bierności pozwanego, powiadomił o jego bezprawnych działaniach organy nadzorcze, tj. Komisję Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony D. O.. Jak słusznie wskazał powód nie jest on osobą kompetentną i nie zna się na przepisach prawa, dlatego też swoją sprawę przekazał celem jej prowadzenia swojemu prawnikowi. Sąd zauważył, że gdyby nie bezprawne działanie pozwanego, powód nie musiałby korzystać z fachowej pomocy prawnej i nie poniósłby żadnego kosztu, który stanowi szkodę w majątku powoda. Za całość pomocy prawnej w niniejszej sprawie powód zapłacił kwotę 6 642 zł, dlatego też Sąd w całości zasądził na jego rzecz tę kwotę tytułem odszkodowania.