Prezes UODO i WSA o powierzeniu przetwarzania danych platformie MS Teams

Ten wyrok jest jednym z lepiej uzasadnionych orzeczeń, z jakimi udało mi się zapoznać! Jednak co skład Sędziowski to zupełni inna “jakość” rozważań prawnych – czyta się każde zdanie z ogromnym zaciekawieniem.  W niby błahej sprawie, skargi rodzina na przetwarzanie przez Szkołę Podstawą danych jego małoletniej córki, Sąd administracyjny pokazał swój kunszt. Każdy element czy zagadnienie decyzji organu nadzorczego zostało obszernie wyjaśnione, czy też zaopiniowane. Stan faktyczny prezentuje się tak, że S.Z. złożył do Prezesa UODO skargę na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych jego małoletniej córki Z.Z. przez Szkołę Podstawową nr […] im. […] w J. polegające na przetwarzaniu danych osobowych małoletniej Z.Z. za pośrednictwem platformy MS Teams podczas prowadzenia zdalnego nauczania bez podstawy prawnej – zgody rodziców, a w konsekwencji udostępnienia jej danych podmiotowi nieuprawnionemu – operatorowi platformy MS Teams oraz przetwarzaniu jej danych osobowych za pośrednictwem powyższej platformy bez spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. Prezes UODO zwrócił się do Szkoły z żądaniem wyjaśnienia przedmiotowego przetwarzania danych osobowych. Szkoła, w pełni profesjonalnie, przygotowała odpowiedź informując o tym, że: przetwarza dane osobowe Z.Z. za pośrednictwem platformy MS Teams w kategorii danych obejmujących imię oraz nazwisko. Szkoła poinformowała, że przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją przez Szkołę określonych w przepisach prawa zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.), a także ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.