Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z uchyleniem przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UODO, ale tym razem uchylenie to jest prawomocne i stoi za nim bardzo ciekawa argumentacja.

W sprawie mamy byłe małżeństwo. Pani, która jest lekarzem otrzymała decyzję Prezesa UODO, w której to organ nadzorczy udzielił jej upomnienia za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 polegające na:

wykorzystaniu […] stycznia 2019r. danych osobowych P. D. (zwany dalej “Wnioskodawcą”), w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL, bez podstawy prawnej, w celu uzyskania dostępu do jego danych osobowych zlokalizowanych na Platformie Usług Elektronicznych (zwana dalej “Platformą ZUS” lub “PUE ZUS”), administrowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w […] przy ul. […].

Były mąż złożył skargę do Prezesa UODO na:

nieprawidłowość w przetwarzaniu Jego danych osobowych wskazał, że zgodnie z informacją otrzymaną na Platformie ZUS, Skarżąca uzyskała […] stycznia 2019r. dostęp do jego danych osobowych, wykorzystując uprawnienia nadane przez ZUS w celu wystawienia zaświadczeń ZUS ZLA.

1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

Prezes UODO w toku postępowania ustalił, że:

Skarżąca korzystała w ww. dniu z danych osobowych Wnioskodawcy, zawartych w PUE ZUS. Korzystanie z tych danych nie zakończyło się wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem. Skarżąca wyjaśniła, że znała dane osobowe Wnioskodawcy, bo był jej mężem i pacjentem Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w […] (zwana dalej “Przychodnią”), w której Skarżąca była zatrudniona od […] marca do […] września 2019r. Skarżąca wskazała, że […] stycznia 2019r. o godz. […] weszła na PUE ZUS i korzystając z Certyfikatu ZUS dokonała wyboru pacjenta. Wejście na konto Wnioskodawcy miało miejsce w godzinach pracy i musiało wynikać z określonych czynności, dokonanych za zgodą i wiedzą Wnioskodawcy. Natomiast Wnioskodawca wskazał, że korzystał z porad lekarskich byłej żony do pierwszego kwartału 2018r. i po tym okresie nie zwracał się o poradę, zwolnienie lub inne czynności w systemie PUE ZUS.

Taki stan faktyczny pozwolił wydać organowi nadzorczemu wskazaną na wstępie decyzję, którą Pani lekarz skutecznie skarżyła do WSA.

Skutecznie choć z innych powodów niż wskazała w swojej skardze.

Warto tutaj podkreślić, że Wnioskodawca (były mąż) wskazywał przed Sądem, że między byłymi małżonkami istniał głęboki konflikt, co miało motywować Skarżącą do niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych:

 a Skarżąca oprócz naruszenia ww. przepisów RODO dopuściła się także naruszenia art. 190a § 1 k.k.  (uporczywe nękanie – stalking – przypis P.L.), wobec Wnioskodawcy i jego partnerki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję Prezesa UODO poruszył trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze błąd w stosowaniu procedury administracyjnej, po drugie brak wyczerpującej analizy zebranych dowodów, a po trzecie konieczność ustalenia czy doszło w ogóle do przetwarzania danych, a jeśli doszło to jaki jest rodzaj poniesionej przez Wnioskodawcy szkody.

Pierwsza kwestia dotyczy nieudostępnienia Skarżącej odpowiedzi Wnioskodawcy na jej zarzuty – Skarżącej nie zawiadomiono o tym, że Wnioskodawca przedłożył w postępowaniu administracyjnym swoje stanowiska:

Z uprawnienia przewidzianego w art. 10 § 1 k.p.a. skorzystał Wnioskodawca, którego pełnomocnik adwokat A. S. otrzymała kopię całości akt sprawy (k. 26 akt administracyjnych), a następnie Wnioskodawca złożył do akt administracyjnych dwa pisma z […] i […] lutego 2021r. z załącznikami (k. 29-39 akt administracyjnych sprawy). Z załączników tych wynika, że Skarżąca wystawiła Wnioskodawcy zwolnienie lekarskie […] lutego 2019r. (k. 37 akt administracyjnych). Wnioskodawca przedłożył też kserokopie SMS-ów, które wysyłali do siebie małżonkowie […] stycznia 2019r., a które wskazują na ich stały kontakt, nie tylko w sprawach osobistych, lecz także w sprawach medycznych (k. 32 od góry akt administracyjnych).

Dodatkowo stwierdzić też należy, że powyższe dowody wskazują, że nieuprawnione było oceny Prezesa UODO zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że “Jak bowiem wynika z ustalonego stanu faktycznego” Wnioskodawca “nie korzystał z porad lekarskich swojej byłej żony (tutaj Lekarka) po upływie I kwartału 2018 roku.” Warto wskazać, że doświadczenie życiowe wskazuje, że w kontaktach rodzinnych nie wszystkie porady lekarskie są odnotowywane w odpowiednich rejestrach i nie mają charakteru sformalizowanego, a małżonkowie mimo konfliktowych sytuacji, potrafią nieść sobie pomoc, na co również wskazuje korespondencja prowadzona przez małżonków, przy pomocy SMS, załączona przez Wnioskodawcę do akt administracyjnych sprawy, co do których Skarżąca nie miała możliwości wypowiedzenia się i przedłożenia innych dowodów, które mogłyby przyczynić się do innego stanowiska organu niż wyrażony w zaskarżonej decyzji.

Sąd stwierdza, że aktach administracyjnych sprawy nie ma dowodów wskazujących, że Prezes UODO przekazał Skarżącej w celu zajęcia stanowiska złożone przez Wnioskodawcę […] i […] lutego 2021r. materiały dowodowe, ani nie zawiadomił Skarżącej w trybie art. 10 § 1 k.p.a., aby mogła się wypowiedzieć co do nowych dowodów, których nie było w aktach administracyjnych sprawy w chwili, gdy organ wysyłał Skarżącej, w trybie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomienie z […] stycznia 2021r.

Brak zbadania wszystkich dowodów Sąd ocenił tak:

Sąd stwierdza, że jakkolwiek Prezes UODO w postanowieniu z […] lutego 2021r. prawidłowo wskazał, że nie jest zobowiązany przesłać Skarżącej kopii dokumentów znajdujących się w aktach, a Skarżąca – stosownie do art. 77 § 1 k.p.a. i do poglądów doktryny z tego zakresu – powinna zapoznać się z aktami administracyjnymi w siedzibie organu, tym niemniej organ powinien przed wydaniem zaskarżonej decyzji – z uwagi na poszerzenie materiału o nowe dowody – wystosować do Skarżącej, kolejne zawiadomienie w trybie art. 10 § 1 k.p.a. Było to bowiem – jak pokazały załączone do skargi przez Skarżącą dowody – niezbędne do należytego załatwienia sprawy. Wydrukowane przez Skarżącą SMS z […] stycznia 2019r., które potwierdziła za zgodność z oryginałem pełnomocnik Skarżącej (radca prawny J. W.), wskazują bowiem, że Wnioskodawca był w Przychodni, w której pracowała Skarżąca […] stycznia 2019r. “A nie powiedziałen ze nie chcesz mi pomoc. Powiedzialas prawde, nie jesteś od wystawiania recept (…). Zgadzam się dlatego wyszedłem a nie dlatego ze nie chcialas mi pomoc” (k. 16 akt sądowych sprawy).

Sąd na tej podstawie, jak również w związku z załączonymi przez Wnioskodawcę w postępowaniu sądowo-administracyjnym dokumentami przy piśmie z […] października 2021r., uznał, że materiał dowodowy zgromadzony przez Prezesa UODO w postępowaniu prowadzonym przez rok był niewystarczający do wydania zaskarżonej decyzji, a organ wbrew treści art. 7 k.p.a. nie podjął w toku sprawy wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz nie rozpatrzył, zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a., znajdującego się w aktach administracyjnych materiału dowodowego sprawy.

Sąd wskazał Prezesowi UODO jakim kwestiom przyjrzeć się ma w trakcie ponownego rozpatrywania skargi Wnioskodawcy. Przede wszystkim Prezes UODO powinien zbadać dwa aspekty.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

Pierwszy z nich dotyczy tego, że Wnioskodawca poniósł szkodę oraz jakiego rodzaju:

Prezes UODO powinien ponadto zastanowić się, jakiego rodzaju szkodę poniósł Wnioskodawca, w związku z tym, że Skarżąca miała dostęp do Jego danych osobowych, oraz uwzględnić w tym zakresie datę rozwodu małżonków.

Drugi z nich dotyczy tego, czy w ogóle miało miejsce przetwarzanie danych:

Niezbędne będzie ponadto ustalenie w toku ponownego rozpatrywania sprawy przez Prezesa UODO, na podstawie dowodów z korespondencji prowadzonej przez małżonków przy pomocy SMS, jak również innych dowodów, także tych załączonych przez Wnioskodawcę do pisma procesowego z […] października 2021r., czy Wnioskodawca korzystał z usług medycznych Skarżącej […] stycznia 2019r., jak i po tej dacie, tak aby możliwe było prawidłowe zastosowanie art. 4 pkt 2 RODO w związku z art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 RODO i czy w związku z tym możliwe i niezbędne będzie skorzystanie z dyspozycji art. 58 ust. 2 lit. b RODO.