Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z uchyleniem przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UODO, ale tym razem uchylenie to jest prawomocne i stoi za nim bardzo ciekawa argumentacja. W sprawie mamy byłe małżeństwo. Pani, która jest lekarzem otrzymała decyzję Prezesa UODO, w której to organ nadzorczy udzielił jej upomnienia za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 polegające na: wykorzystaniu […] stycznia 2019r. danych osobowych P. D. (zwany dalej “Wnioskodawcą”), w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL, bez podstawy prawnej, w celu uzyskania dostępu do jego danych osobowych zlokalizowanych na Platformie Usług Elektronicznych (zwana dalej “Platformą ZUS” lub “PUE ZUS”), administrowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w […] przy ul. […]. Były mąż złożył skargę do Prezesa UODO na: nieprawidłowość w przetwarzaniu Jego danych osobowych wskazał, że zgodnie z informacją otrzymaną na Platformie ZUS, Skarżąca uzyskała […] stycznia 2019r. dostęp do jego danych osobowych, wykorzystując uprawnienia nadane przez ZUS w celu wystawienia zaświadczeń ZUS ZLA. 1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości! Prezes UODO w toku postępowania ustalił, że: Skarżąca korzystała w ww. dniu z danych osobowych Wnioskodawcy, zawartych w PUE ZUS. Korzystanie z tych danych nie zakończyło się wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem. Skarżąca wyjaśniła, że znała dane osobowe Wnioskodawcy, bo był jej mężem i pacjentem Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w […] (zwana dalej “Przychodnią”), w której Skarżąca była zatrudniona od […] marca do […] września 2019r. Skarżąca wskazała, że […] stycznia 2019r. o godz. […] weszła na PUE ZUS i korzystając z Certyfikatu ZUS dokonała wyboru pacjenta. Wejście na konto Wnioskodawcy miało miejsce w godzinach pracy i musiało wynikać z określonych czynności, dokonanych za zgodą i wiedzą Wnioskodawcy. Natomiast Wnioskodawca wskazał, że korzystał z porad lekarskich byłej żony do pierwszego kwartału 2018r. i po tym okresie nie zwracał się o poradę, zwolnienie lub inne czynności w systemie PUE ZUS. Taki stan faktyczny pozwolił wydać organowi nadzorczemu wskazaną na wstępie decyzję, którą Pani lekarz […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.