Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Wszystkim, w branży ochrony danych osobowych, znana jest doskonale sprawa dotycząca postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przez administratora danych zbieranych za pomocą plików cookies czy też w zakresie informacji, jakie ten administrator pozyskiwał z powodu wyświetlania strony internetowej tj. numer IP. Teraz mamy dostęp do uzasadnienia orzeczenia WSA w Warszawie w przedmiotowej sprawie.

Organ nadzorczy zakończył swoje rozważania dotyczące zbierania danych osobowych na odesłaniu do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie p. Breyer (C-582/14) oraz w sprawie Planet 49 (C-673/17).

I jak łatwo się domyślić było to zdecydowanie za mało dla WSA w Warszawie.

Sąd ten wskazał, że z lektury akt postępowania administracyjnego jasno wynika naruszenie, przez Prezesa UODO, m.in. art. 107 § 3 k.p.a.:

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa

Naruszenie to mogło, zdaniem Sądu, mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd administracyjny wskazał swoje wątpliwości, co do stwierdzenia, że w przedmiotowej sprawie doszło do przetwarzania danych osobowych:

Organ nadzorczy stwierdził bowiem, że skarżąca przetwarzała bez podstawy prawnej dane osobowe J. O.. Nie ustalił jednak uprzednio – z poszanowaniem obowiązków płynących dlań z powołanych przepisów postępowania – czy informacje objęte rozstrzygnięciem zaskarżonej decyzji, tj. adres IP oraz sztucznie nadany ID z cookies w istocie stanowią dane osobowe uczestnika postępowania.

Także uzasadnienie zaskarżonej decyzji, jakkolwiek formalnie poprawne, nie pozwala Sądowi na zweryfikowanie w realiach rozpoznanej sprawy poprawności kwalifikacji wymienionych identyfikatorów internetowych jako danych osobowych.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Według Sądu organ nadzorczy nie wyjaśnił, na jakiej podstawie ustalił, że istnieje “uzasadnione prawdopodobieństwo zidentyfikowania” J. O. w powiązaniu z tymi danymi, tj. adresem IP oraz ID plików cookies:

zaprezentowana natomiast przezeń odwołująca się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2011 r. sygn. akt I OSK 1079/10 – ocena prawna, po pierwsze jednoznacznie wskazuje na to, że adres IP nie zawsze może być traktowany jako dane osobowe. Taka konstatacja pominięta w zacytowanym przez PUODO fragmencie powołanego wyroku – została wprost wyrażona przez Naczelny Sąd Administracyjne (“[…] Adres IP nie zawsze wobec tego może być traktowany jako dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy […]”).

Po drugie, zgodnie z przyjętym w tym wyroku stanowiskiem, uznanie adresu IP za dane osobowe determinowane jest przypisaniem go na dłuższy okres lub na stałe do konkretnego urządzenia.

WSA w Warszawie jasno wskazał, że:

wywiedziona przez PUODO w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji kwalifikacja adresu IP jako danej osobowej odnosi się więc do tzw. stałego (statycznego) adresu IP, a nie zmiennego (dynamicznego) adresu IP. Tylko bowiem pierwszy z wymienionych jest niezmienny i umożliwia stałą identyfikację urządzenia podłączonego do sieci. Adresy dynamiczne są natomiast tymczasowe, przydzielane każdemu połączeniu z Internetem i zastępowane podczas kolejnych połączeń. Nie może zatem być mowy o ich przypisaniu – jak stwierdzono w powołanym przez PUODO wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – na dłuższy czas lub na stałe do konkretnego urządzenia [zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19 października 2016 r. w sprawie C-582/14 Breyer (pkt 36), opinia rzecznika generalnego w tej sprawie (punkty 1 – 4)].

oraz

trzeba zatem zastrzec (o czym szerzej w dalszej części uzasadnienia), że niewątpliwie także zmienny (dynamiczny) adres IP może (ale nie w każdej sytuacji) stanowić daną osobową.

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jednak ustaleń tak co do przyjętego w niej przez PUODO kryterium kwalifikacji adresu IP jako danej osobowej (tj. przypisania go na dłuższy czas lub na stałe do konkretnego urządzenia), jak i co do określonych w art. 4 pkt 1 w powiązaniu z motywami 26 i 30 RODO warunków uznania tego identyfikatora za daną osobową. Także z akt sprawy nie wynika, by w tym zakresie prowadzono postępowanie wyjaśniające. Na ich podstawie można stwierdzić, że już w pierwszym piśmie (z 7 lipca 2021 r.) wystosowanym do skarżącej w trybie art. 58 ust. 1 lit. a i lit. e RODO z żądaniem udzielania informacji i złożenia wyjaśnień, organ nadzorczy niejako “z góry” założył, że zarówno adres IP, jak i sztucznie nadany ID z cookies stanowią dane osobowe J. O.. Spółka w odpowiedzi z 13 sierpnia 2021 r. wyraziła stanowisko, że numer IP/ID użytkownika nie daje jej możliwości zidentyfikowania osoby odwiedzającej jej stronę internetową, a co za tym idzie, że nie przetwarzała danych osobowych uczestnika postępowania w tym zakresie, bowiem informacje te nie stanowią dla niej danych osobowych.

niewyjaśnienie tej istotnej, w świetle przyjętych w zaskarżonej decyzji kryteriów uznania adresu IP za daną osobową, okoliczności (stałego lub zmiennego charakteru adresu IP interfejsu sieciowego urządzenia, z którego korzystał J. O.) nie mogłoby mieć istotnego wpływu na wynik sprawy, gdyby dopuszczalne w świetle przepisów RODO było przyjęcie, że adres IP jest daną osobową w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO niezależnie od tego, czy jest adresem stałym, czy zmiennym oraz niezależnie od tego, w czyim znajduje się posiadaniu oraz jakie możliwości posiada dysponent tej informacji w celu dokonania identyfikacji.

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Dla administratorów danych ważne jest też to, że:

taki wniosek nie znajduje jednak oparcia ani w przepisach RODO, ani w stanowisku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszącym się wprawdzie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE. L. z 1995 r. Nr 281, str. 31 ze zm.), które jednak w istotnej dla przedmiotowej sprawy części zachowuje aktualność na tle przepisów RODO.

oraz istotna jest treść motywu 26 RODO:

przede wszystkim należy zauważyć, że RODO nie rozstrzyga, czy same identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP, czy identyfikatory plików cookies powinny zawsze być traktowane jako dane osobowe, czy jako jeden z czynników (“śladów”), które mogą pozwolić na identyfikację osoby fizycznej. W powołanym wyżej motywie 30 stwierdza się bowiem, że ich wykorzystanie “(…) może (…) skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób […]”.

w art. 4 pkt 1 RODO stanowi zaś, że możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to taka którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora internetowego.

swoisty test możliwości identyfikacji osoby fizycznej przewidziano w motywie 26 RODO, który wskazuje, że “[…] aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane (ang. wers. jęz.: all the means reasonably likely to be used – przyp. Sądu) przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej

aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany (ang. wers. jęz.: whether means are reasonably likely to be used – przyp. Sądu) do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny […]”.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Stanowisko Sądu co do uchyleniu przedmiotowej decyzji Prezesa UODO było także spowodowane tym, że:

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ w ogóle nie odnosił się do kwestii możliwości prawnych zwrócenia się przez skarżącą do właściwego organu w celu uzyskania od dostawcy dostępu do Internetu informacji pozwalających – w połączeniu z adresem IP – na identyfikację osoby, której skarga wszczęła postępowanie przed PUODO. Z akt sprawy wynika, że organ nadzorczy – pomimo podnoszonej w toku postępowania argumentacji skarżącej wskazującej na brak możliwości identyfikacji – nie rozważał też tej kwestii w toku postępowania.

rozstrzygnięciem zaskarżonej decyzji objęto nie tylko adres IP, ale także “sztucznie nadany ID z cookies”. Konstatację, że “zarówno adres IP Skarżącego, jak również ID plików cookies, z uwagi na uzasadnione prawdopodobieństwo zidentyfikowania Skarżącego w powiązaniu z tymi danymi, stanowią jego dane osobowe” poprzedzono jednak wyjaśnieniem podstawy prawnej decyzji w zakresie kwalifikacji jako danej osobowej (w świetle art. 4 pkt 1 i motywu 30 RODO) wyłącznie adresu IP.

na stronie 7 zaskarżonej decyzji PUODO przywołał wprawdzie pkt 67 wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 października 2019 r. w sprawie C-673/17 – Planet49, stwierdzając, że Trybunał wskazał, iż “(…) instalowanie plików cookie, o którym mowa w postępowaniu głównym, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych […]”.

zacytowane stwierdzenie zostało jednak oparte na ustaleniach zawartych w punkcie 45 wyroku Trybunału, gdzie stwierdzono, że “(…) pliki cookie, które mogą być instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika uczestniczącego w loterii promocyjnej zorganizowanej przez spółkę Planet49, zawierają numer przypisany do danych rejestracyjnych tego użytkownika, który w formularzu uczestnictwa w tej grze musi wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres. Sąd odsyłający dodaje, że skojarzenie tego numeru z tymi danymi powoduje personalizację danych przechowywanych przez pliki cookie, gdy użytkownik korzysta z Internetu, wobec czego zbieranie tych danych za pomocą plików cookie jest przetwarzaniem danych osobowych […]”.

w okolicznościach sprawy zakończonej zaskarżoną decyzją nie doszło do sytuacji, w której J. O. wypełnił jakikolwiek formularz na stronie internetowej skarżącej, a tym bardziej taki, w którym podałby swoje imię, nazwisko lub adres. Skarżąca w piśmie z 13 sierpnia 2021 r. wyjaśniała natomiast, że właściciel domeny […], to dostawca oprogramowania dla Spółki służącego do przesyłania wiadomości on-line podczas wizyty na stronie lub zamówienia rozmowy telefonicznej, oraz że w przypadku, gdy nie zostanie rozpoczęty czat, żadne informacje poza adresem IP odwiedzającego stronę nie są przekazywane temu dostawcy. Ponadto, jak utrzymywała […], wszystkie inne domeny wymienione przez J. O. wynikają z wykorzystywania plików cookies analitycznych na stronie Spółki. Spółka zaznaczała, że wysyłane jest jedynie zapytanie dotyczące cookie ID, a nie historia przeglądania. Wywodziła też, że za pomocą unikalnego identyfikatora, który został przekazany za pomocą cookies analitycznego, nie można dokonać identyfikacji użytkownika końcowego, którym jest uczestnik postępowania.