Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

W marcu 2021 r. Sąd drugiej instancji w Stuttgarcie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, który oddalił powództwo związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Sprawa ta zaczęła się w sierpniu 2019 r., gdy w wyniku ataku hackerskiego dane osobowe powoda zostały “podsłuchane” przez osoby trzecie oraz opublikowane w internecie. Zaatakowana firma dopiero w październiku 2020 r. dysponowała pełnym zakresem wiedzy dotyczącej przedmiotowego ataku, w tym ilością osób, których dotyczyło naruszenie ochrony danych.   Wyższy Sąd Okręgowy w Stuttgarcie wskazał w swoim wyroku, iż Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił zebrany materiał dowodowy, gdyż: pozwany nie naruszył ciążących na nim obowiązków ochrony danych osobowych w sposób zawiniony (art 82 ust. 3 RODO), gdyż sumiennie wybrał podmiot przetwarzający, który brał udział w przetwarzaniu danych osobowych (podmiot ten dysponował wdrożoną normą ISO 27001:2017 jak i standardem PCI-DSS; wybrany podmiot przetwarzający był umownie zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów RODO, a pozwany (administrator) regularnie sprawdzał deklarowaną zgodność z RODO; roszczenie z art. 82 RODO zakłada, że naruszenie przepisów RODO musi wyrządził szkodę osobie, której dane dotyczą; norma wskazana w art. 82 RODO nie czyni wyjątku od wymogu wykazania związku przyczynowego między naruszeniem, a szkodą, ale zakłada, że szkoda musi być spowodowana naruszeniem RODO; odpowiedzialność wskazana w art. 82 RODO nie skutkuje odwróceniem ciężaru dowodowego w procesie odszkodowawczym.  

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.