Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

W przypadku zwalniania z pracy nauczyciela Szkoła musi kierować się pewnymi kryteriami doboru takiego pracownika. Jednym z takich kryteriów są informacje dotyczące sytuacji materialnej nauczyciela poparte danymi uzyskanymi z dostępnych publicznie i jawnych rejestrów oraz w jawnym oświadczeniem majątkowym współmałżonka. W takiej sprawie orzekał we wrześniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny. W wyroku Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w zakresie nakazania Szkole “usunięcie danych osobowych M. B. dotyczących stanu majątku oraz dochodów z działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej, umorzył postępowanie w zakresie przetwarzania przez Szkołę danych osobowych K. By”. Szkoła, we wskazanym powyżej celu, a więc “wytypowaniu” osoby do zwolnienia, posłużyła się informacjami dostępnymi publicznie w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w oświadczeniu majątkowym współmałżonka, osoby która otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, a dostępnym na stronach internetowych Starostwa. Szkoła odpowiadając na wezwania Prezesa UODO wskazywała, że przetwarzała takie dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prezes UODO był innego zdania i w trakcie postępowania administracyjnego stwierdził, że: Natomiast przetwarzanie publicznie dostępnych danych skarżącej – jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą czy pełniącej określone funkcje w podmiotach podlegających wpisowi do KRS, znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. i Zdaniem organu pojęcie prawnie uzasadnionego interesu prawnego należy rozumieć nie jako interes wynikający z przepisów prawa, lecz jako interes zgodny z prawem. Owa zgodność z prawem stanowi ograniczenie pojęcia interesu administratora jako potencjalnej podstawy do przetwarzania danych osobowych. Wykładnia pojęcia prawnie uzasadnionego interesu powinna być zatem szeroka i obejmować interesy gospodarcze, faktyczne czy prawne. W związku z powyższym Prezes UODO stwierdził, że działania podjęte przez administratora, polegające na zamieszczeniu w treści wypowiedzenia stosunku pracy, danych osobowych skarżącej, pozyskanych z ogólnodostępnych rejestrów publicznych nie znajdują podstaw w przepisach RODO oraz stanowią naruszenie art. 6 ust. 1 RODO. Szkoła wywiodła do WSA skargę na wskazaną na wstępie decyzję Prezesa UODO w części obejmującej […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.