Przy udostępnianiu danych istotny jest sam zamiar wniesienia pozwu

Prezes UODO wydał decyzję, w której nakazał administratorowi udostępnienie Wnioskodawcy danych osobowych wskazanego Użytkownika w zakresie nr IP komputera, z którego dokonano wpisu oraz adresu e-mail, którym posłużył się Użytkownik przy zakładaniu konta. Jak nie trudno się domyślić wpis Użytkownika umieszczony na stronie internetowej prowadzonej przez administratora, według Wnioskodawcy, naruszał jego dobra osobiste. Ważnym elementem sprawy jest to, że Wnioskodawca w swoim piśmie do organu nadzorczego wskazał, że zamierza wystąpić na drogę sądową z pozwem o naruszenie dóbr osobistych przez osobę, która dokonała wpisu, a w tym celu potrzebuje danych osobowych Użytkownika, a administrator danych odmówił udostępnienia wskazanych danych. Spółka prowadząca serwis internetowy złożyła skargę wobec takiej decyzji, a WSA w Warszawie właśnie wydał wyrok oddalający tę skargę. Sąd wskazał, że: Trafna jest argumentacja organu administracji, gdy chodzi o prawne i faktyczne uwarunkowania sprawy. Za prawidłowe Sąd uznaje rozważania organu, co do zdarzeń dotyczących konieczności udostępnienia danych osobowych Użytkownika. Są one trafne i stosownie umotywowane, w kontekście właściwie przytoczonych regulacji normatywnych. Z uwagi na uprzednie pełne przytoczenie, ponowne ich powtarzanie byłoby bezzasadne. Sąd przyjmuje je za własne. Trafnie skonstatował organ zasadność żądania Wnioskodawcy dotyczącego zobowiązania Skarżącej do udostępnienia danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz nr. IP komputera Użytkownika, w myśl mających w sprawie zastosowanie regulacji normatywnych. W kontekście uwarunkowań prawnych należy wskazać, że w sprawie znajdowały generalnie zastosowania przepisy ustawy o danych, wobec treści art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W sprawie organ prawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego – ustawy o danych. Norma zawarta w art. 23 ust. 1 pkt 5 tego aktu wymaga niezbędności dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów oraz nie naruszania przy tym praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W orzecznictwie przyjmuje się, że umożliwienie podjęcia czynności prawnych zmierzających do ochrony swoich dóbr osobistych na drodze cywilnej jest działaniem w granicach prawa, pozwalającym na odstępstwo od zasady ochrony danych osobowych. Zauważa […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.