Pytanie prejudycjalne: czy odręczny podpis osoby fizycznej to dane osobowe?

W jednym z najnowszych wniosków skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadano, aż osiem pytań. Sprawa została skierowana do TSUE przez Bułgarski sąd administracyjny. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. OL jest wspólniczką w spółce „Prawen Sztit Konsulting” OOD, która w dniu 14 stycznia 2021 r. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Agencija po wpiswanijata. W momencie składania wniosku o rejestrację przedłożono podpisaną przez wspólników umowę spółki z dnia 30 grudnia 2020 r., zawierającą pełne imię i nazwisko OL, jej unikalny numer identyfikacyjny, numer dowodu osobistego, datę i miejsce wydania oraz jej stały adres. Umowa spółki została zarejestrowana i opublikowana w formie, w jakiej ją przedstawiono. W dniu 8 lipca 2021 r. OL złożyła do Agencija po wpiswanijata wniosek o usunięcie jej danych osobowych z umowy spółki, która została ogłoszona przez APW, uściślając, że jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie jej zgody, należy uznać, że ją wycofała. Brak decyzji APW w przedmiocie tego wniosku został zaskarżony i, prawomocnym wyrokiem, Administratiwen syd Dobricz stwierdził nieważność milczącej odmowy APW usunięcia danych osobowych OL, zwracając APW akta sprawy w celu wydania nowej decyzji. Wykonując ów wyrok, a także inny wyrok wydany przez Administratiwen syd Chaskowo (sąd administracyjny w mieście Chaskowo), który ma podobną treść, lecz został wydany w odniesieniu do drugiego wspólnika – RS, sporządzono pismo o sygn. nr 66-00-758/26.01.2022 r., z którego wynika, że aby wniosek o usunięcie danych osobowych został uwzględniony, należy przedłożyć uwierzytelniony odpis umowy spółki „Prawen Sztit Konsulting” OOD, z której AGENCIJA PO WPISWANIJATA 5 należy usunąć dane osobowe wspólników – z wyjątkiem wymaganych prawem danych osobowych. W dniu 31 stycznia 2022 r. OL zaskarżyła bezpośrednio przed Administratiwen syd Dobricz pismo APW o sygn. nr 66-00-758/26.01.2022 r., jak również zażądała zasądzenia odszkodowania w wysokości 2000 BGN za szkodę niemajątkową wyrządzoną jej przez APW w wyniku wydania tego pisma, które według OL naruszyło jej prawa wynikające z rozporządzenia 2016/679. W dniu 1 lutego 2022 r. – bez otrzymania odpisu umowy spółki […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.