Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

W ramach orzeczeń WSA w Warszawie, które prowadzą do uchylenia decyzji Prezesa UODO zwrócić uwagę na orzeczenie dotyczące założenia konta w internetowej platformie hazardowej i wniosku uczestnika gry o usunięcie jego danych osobowych. Właśnie taki wniosek wpłynął do spółki T.S. sp. z o.o. od użytkownika gry (“gracza”), który dokonał jedynie rejestracji w internetowym portalu hazardowym, ale nigdy nie dokonał żadnego zakładu czy gry. W związku z tym uważał, że administrator danych nie powinien przetwarzać jego danych, bo nie ma to żadnego celu i dzięki prawu do bycia zapominanym będzie mógł przestać figurować w serwisie prowadzonym przed T.S. sp. z o.o. Tak też stwierdził Prezes UODO nakazując, w wydanej decyzji administracyjnej, usunięcie danych Wnioskodawcy, w zakresie jego imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania i adresu e-mail. Z taką decyzją nie zgodził się administrator danych wskazując, że w branży gier hazardowych obowiązują specyficzne reguły. Podnosił on, że mimo tego, że użytkownik nie dokonał żadnej gry czy zakładu, to jego dane osobowe przetwarza są na podstawie przepisów: ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze. zm.), zwanej dalej “ustawą o grach”, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet (Dz.U. poz. 1018), zwanego dalej “rozporządzeniem o archiwizacji”; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), zwanej dalej “ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. 4 lata z RODO! Administrator danych wskazywał także, że: zgodnie z art. 15d ust. 3 ustawy o grach, podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet musi prowadzić – w czasie rzeczywistym, w stosownym urządzeniu – archiwizację wszelkich danych, związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji, wynikających z tych gier, oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych; przepis […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.