Sąd Okręgowy o art. 82 RODO jako podstawie żądania 40 000 zł

W kolejnej sprawie z serii dotyczących zadośćuczynienia wynikającego z naruszenia przepisów ochrony danych osobowych omówimy sprawę, której stan faktyczny nadaje się na niezły odcinek serialu dramatycznego – jest tutaj i zdrada i nagrywanie z ukrycia i próba uzyskania danych osobowych z rejestru Gminy i anonimy… Postaram się skrócić stan faktyczny do kilku punktów, bo nie on jest tutaj najistotniejszy, a jest nim argumentacja sądu stojąca za wyrokiem oddalającym powództwo: Pani L.P. pozwem z kwietnia 2019 r. domagała się zasądzenia od pozwanej Gminy kwoty 40 000 zł “tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę niemajątkową wynikającą z naruszenia dóbr osobistych powódki poprzez bezprawne ujawnienie jej danych osobowych”. Uzasadniając żądanie powódka podała, że wnioskami z dnia 7 lipca 2018r. oraz 9 lipca 2018r. wystąpiła do Burmistrza O. o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców dotyczących dwóch osób, wobec których zamierzała wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia. Decyzjami z dnia 8 sierpnia 2018 r. Burmistrz Gminy O. odmówił udostępnienia danych z uwagi na niewykazanie interesu prawnego. Decyzje zawierały dane osobowe powódki, tj. jej imię i nazwisko. W obu decyzjach, sporządzonych przez Podinspektora ds. ewidencji ludności B. C., a podpisanych przez Sekretarza Gminy O. L. P. (2), działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy, wskazano, iż zostały one wysłane również do osób wskazanych wnioskiem, tj. p. S. W. oraz p. A., której danych powódka do dnia dzisiejszego nie ustaliła. Powódka wskazała, że ustawa o ewidencji ludności nie zawiera podstawy prawnej do udostępniania danych osób składających wniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców osobie, której dany wniosek dotyczył, w związku z tym działanie pozwanej, polegające na doręczeniu odpisów decyzji zawierających dane osobowe powódki, należało uznać za bezprawne. Powódka wywodziła, iż sama pozwana, jako administrator danych osobowych powódki potwierdziła fakt dokonania naruszenia. Pismem z dnia 28 sierpnia 2018r., stanowiącym odpowiedź na zgłoszenie powódki naruszenia ochrony danych osobowych, pozwana poinformowała bowiem powódkę, że stosownie do treści art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (…) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.