Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

W maju 2020 r. Prezes UODO nałożył na spółke z Jeleniej Góry administracyjna karę pieniężną w kwocie 15 000 zł za niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych organowi nadzorczemu w trakcie rozpatrywania skargi. Spółka nie opowiadała na początkowe wezwania UODO, a później przesyłane odpowiedzi zostały uznane przez organ nadzorczy za niewystarczające w zakresie żądanych wyjaśnień. 

Na początku br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w tej sprawie wyrok, którego uzasadnienie zostało właśnie opublikowane.

Zapoznaj się z całym orzeczeniem oraz jego tezami.

W wyroku tym Sąd oddalił skargę ukaranej spółki. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd wskazał, że brak reakcji na pierwotne pisma UODO (z marca 2019 r. i z maja 2019 r.) oraz treść odpowiedzi spółki (przesłane w czerwcu 2019 r.) wskazują na umyślne działanie spółki. Działanie takie miało miejsce nawet po dwukrotnym przesłaniu informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie ukarania administracyjna karą pieniężną.

Sąd wskazał, że:

(…)  skarżąca spółka – administrator danych osobowych D. S. – jako strona prowadzonego przez Prezesa UODO postępowania o sygn. […] naruszyła ciążący na niej obowiązek zapewnienia Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – w tym przypadku do merytorycznego rozstrzygnięcia  sprawy o wspomnianej sygnaturze. Innymi słowy, postępowanie Spółki stanowi o uniemożliwieniu organowi nadzorczemu realizacji jego uprawnienia określonego w art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679.

Wyżej opisane postępowanie skarżącej w sprawie o sygnaturze […] wskazuje na brak woli współpracy z Prezesem UODO w ustaleniu stanu faktycznego sprawy i prawidłowym jej rozstrzygnięciu lub co najmniej rażące lekceważenie swoich obowiązków dotyczących współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego zadań określonych Rozporządzeniem 2016/679. Powyższe stwierdzenie uzasadnia dodatkowo okoliczność, że skarżąca w żaden sposób nie próbowała usprawiedliwić faktu braku jakiejkolwiek odpowiedzi na dwa wezwania do złożenia wyjaśnień, nie kontaktowała się również z Urzędem Ochrony Danych Osobowych celem zasygnalizowania ewentualnych wątpliwości, które mogłaby powziąć odnośnie do zakresu informacji, o których udzielenie wystąpił Prezes UODO.

Zdaniem Sądu podnoszona przez skarżącą okoliczność, że już w toku postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji reagowała na czynności Prezesa UODO (co sprowadza się do złożenia – pismem z […] lutego 2020 r. – wyjaśnień w reakcji na wszczęcie postępowania […]), nie ma wpływu na fakt zaistnienia, już od dnia […] kwietnia 2019 r., to jest od upływu terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień w pierwszym piśmie Prezesa UODO, naruszenia polegającego na niezapewnieniu Prezesowi UODO informacji niezbędnych mu w postępowaniu o ww. sygnaturze. Pomimo złożenia przez skarżącą wyjaśnień pismem z […] lutego 2020 r., stan naruszenia trwał do chwili wydania zaskarżonej decyzji w odniesieniu do części żądanych przez Prezesa UODO informacji a dotyczących w szczególności podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych D. S. oraz relacji łączącej w dniu […] czerwca 2018 r. skarżącą z P. K..

W zakresie zastosowanej wysokości kary ( 15 000 zł) Sąd podziela stanowisko Prezesa UODO, gdyż:

(…) orzeczona została z uwzględnieniem wagi i rodzaju popełnionego przez skarżącą naruszenia oraz charakteru samego podmiotu (spółki), wobec którego ta kara została wymierzona. Na wysokość kary pieniężnej miała niewątpliwie wpływ okoliczność, że skarżąca na żadnym etapie postępowania o sygn. […] jak również w postępowaniu objętym skargą do Sądu, nie podjęła próby usprawiedliwienia swojego postępowania. Zważywszy, że skarżąca spółka jest przedsiębiorcą, podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie gospodarczym, którego działalność związana jest z przetwarzaniem danych osobowych (w związku ze świadczonymi usługami pośrednictwa pracy), winna mieć świadomość, że jej postępowanie w zakresie prowadzonych przez organ czynności wyjaśniających stanowi naruszenie przepisu art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679, co skutkować będzie zastosowaniem wobec niej sankcji w postaci nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Jak widać na wskazanym przykładzie nie warto być niepoważnym w relacjach z Prezesa UODO, bo jak widać to kosztuje i nie powstrzyma organu nadzorczego do rozpoznania głównej sprawy, w której to różnie może być.