SN: za nielegalne działanie pracownika udostępniającego dane osobowe może odpowiadać administrator

W maju 2023 r. Sąd Najwyższy uchylił w całości wyrok Sądu Okręgowego i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.  Sprawa jest bardzo istotna dla administratorów danych, którzy powinni zweryfikować czy odpowiednio zabezpieczyli się przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem danych osobowych. Pewna obywatelka pozwała zarówno Pracodawcę osoby, która niezgodnie z prawem przekazała jej dane osobowe do operatora komórkowego, jak i samego operatora, który wykorzystał takie dane osobowe. Obywatelka wniosła o zasądzenie solidarnie kwoty 70 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. W związku z tym, że pozew został złożony pod koniec 2017 r. to sprawę rozpoznawał jeszcze Sąd Rejonowy jako sąd pierwszej instancji. Sąd ten oddalił powództwo, a Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację od tego wyroku. Sąd Najwyższy stwierdził, że jest jednak za wcześnie na oddalenie powództwa, gdyż sprawa wymaga zbadania: wbrew ocenie Sądu Okręgowego ustalenia faktyczne poczynione w sprawie nie dają podstaw do oceny, że pozwana SKOK zachowała wymaganą staranność w ochronie danych osobowych powódki. I tak Sąd Najwyższy podniósł, że: profesjonalista nie może się zwolnić z odpowiedzialności cywilnej za przestępcze działania swojego pracownika godzące w dobra osobiste klientów wykazując jedynie, że przeszkolił i zobowiązał formalnie tego pracownika do należytego wykonywania obowiązków; nawet umowne powierzenie administrowania danymi osobowymi klientów podmiotowi szczególnie wyspecjalizowanemu i profesjonalnie trudniącemu się administrowaniem danych osobowych, nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za szkodę wynikającej z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (zob. wyrok SN z 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16); z poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych bezspornie natomiast wynika, że bez wiedzy i zgody powódki jej dane osobowe, powierzone pozwanej SKOK w celu należytego wykonania umowy kredytowej, zostały przekazane osobom trzecim, w tym pozwanej P., a powódka pozostawała w nieświadomości bezprawnego ich wykorzystywania, aż do chwili zainicjowania wobec niej postępowania egzekucyjnego i ujawnienia jej danych osobowych w rejestrze dłużników; pozwana SKOK uzyskała wprawdzie pierwotnie zgodę na przetwarzanie danych powódki, ale wyłącznie w celu i w zakresie obsługi umowy kredytowej zawartej dobrowolnie przez powódkę; wbrew […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.