TSUE: EIOD nie będzie uczestniczyć w sprawie WhatsApp

Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek złożony przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczący dopuszczenia do sprawy w charakterze interwenienta. Wniosek EIOD dotyczy postępowania WhatsApp Ireland Ltd vs Data Protection Commission. Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 28 kwietnia 2023 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD, zwany dalej „Inspektorem”), działając w oparciu o art. 40 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, art. 130 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, mający zastosowanie do postępowania odwoławczego na mocy art. 190 § 1 tego regulaminu, oraz w oparciu o art. 58 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. 2018, L 295, s. 39), o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze interwenienta popierającego żądania Europejskiej Rady Ochrony Danych. Europejska Rada Ochrony Danych popiera wniosek o dopuszczenie Inspektora do tej sprawy w charakterze interwenta, zaś WhatsApp Ireland wnosi ze swej strony o oddalenie tego wniosku. Prezes TSUE stwierdził, że: prawo do interwencji nie może być bezwzględne, ponieważ Inspektor nie figuruje wśród „uprzywilejowanych” interwenientów, o których mowa w art. 40 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ponadto Trybunał orzekł już, że prawo Inspektora do interwencji jest określone granicami wynikającymi z powierzonego mu zadania (zob. analogicznie postanowienie z dnia 17 marca 2005 r., Parlament/Rada, C-317/04, EU:C:2005:189, pkt 16; zob. także podobnie postanowienie prezesa Trybunału z dnia 14 października 2008 r., Komisja/Niemcy, C-518/07, niepublikowane, EU:C:2008:563, pkt 12, 17, 18). należy uznać, że Inspektor, w szczególności w zakresie, w jakim powołuje się na swoją rolę doradcy instytucji i organów Unii w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak i na swoje uprawnienie do konsultowania, przewidziane w art. 42 rozporządzenia 2018/1725, mógłby uzasadniać […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.