TSUE o możliwości odwołania IOD’a

Pod koniec czerwca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) wydał, istotny dla każdego Inspektora Ochrony Danych, wyrok. Orzeczenie w trybie pytania prejudycjalnego dotyczyło wykładni art. 38 ust. 3 zdanie drugie RODO czyli kwestii odnoszącej się do niezależności IOD’a: Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by inspektor ochrony danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. Nie jest on odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego. Pytanie prejudycjalne zostało przedstawione w ramach postępowania toczącego się pomiędzy Leistritz AG a LH, która wypełniała obowiązki inspektorki ochrony danych w tej spółce, w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, motywowanego reorganizacją służb w ramach spółki. Leistritz jako spółka prawa prywatnego była zobowiązania przepisami prawa niemieckiego do wyznaczenia inspektora ochrony danych. LH była w tej spółce zatrudniona na stanowisku kierowniczki zespołu ds. prawnych od dnia 15 stycznia 2018 r. i inspektorki ochrony danych od dnia 1 lutego 2018 r. Pismem z dnia 13 lipca 2018 r. Leistritz rozwiązał z LH stosunek pracy z zachowaniem terminu wypowiedzenia ze skutkiem od dnia 15 sierpnia 2018 r., powołując się na restrukturyzację spółki, w ramach której działalność w zakresie wewnętrznego doradztwa prawnego i ochrony danych zostały zlecone na zewnątrz. Sąd odsyłający, rozpoznający skargę rewizyjną wniesioną przez Leistritz, zauważa, że zgodnie z prawem niemieckim rozwiązanie umowy o pracę z LH jest nieważne na podstawie tych przepisów i § 134 kodeksu cywilnego. Sąd odsyłający uważa jednak, że zastosowanie § 38 ust. 2 w związku z § 6 ust. 4 zdanie drugie BDSG zależy od tego, czy prawo Unii, a w szczególności art. 38 ust. 3 zdanie drugie RODO, zezwala na uregulowanie państwa członkowskiego, na mocy którego rozwiązanie stosunku pracy z inspektorem ochrony danych jest obwarowane warunkami bardziej restrykcyjnymi niż warunki określone w prawie Unii. Jeśli nie, powinien on uwzględnić skargę rewizyjną. Sąd ten zadał trzy pytania: 1) Czy art. 38 […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.