WSA: interesu publicznego nie można utożsamiać z ochroną danych osobowych

W tej sprawie WSA we Wrocławiu zmierzył się z interesującym zagadnieniem dotyczącym decyzji organu podatkowego odnoszącego się do wyłączenia pewnych materiałów tj. dokumentów zawierających dane osobowe osób trzecich z akt postępowania podatkowego. Pewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości złożyła skargę do sądu administracyjnego na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. (dalej: organ odwoławczy) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. (dalej: organ podatkowy pierwszej instancji) odmawiające zapoznania z dokumentami wyłączonymi z akt sprawy postanowieniem z dnia […] kwietnia 2021 r. nr […]. Organ podatkowy pierwszej instancji na podstawie art. 179 § 1, art. 180 § 1 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa postanowił włączyć do akt sprawy wyciągi z protokołów przesłuchania świadków; wyciągi z protokołów przesłuchania podejrzanych, wyciąg z pisma prokuratury okręgowej; zanonimizowane postanowienia szczegółowo wskazane w jego treści i wyłączył z akt sprawy te same: protokoły przesłuchań świadków, pismo prokuratury okręgowej; postanowienia. Wskazano bowiem, że zawierają one dane wrażliwe osób fizycznych, które podlegają ochronie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz informacje niejawne, które ze względu na interes publiczny należało wyłączyć.  W toku zapoznania się z materiałem dowodowym pełnomocnik Strony wniósł o udostępnienie do wglądu akt wyłączonych (protokół z dnia […] maja 2021 r. – karta […]). Chodziło o wyjaśnienie treści postanowienia z dnia […] kwietnia 2021 r. dotyczącego wyłączenia z akt sprawy protokołu przesłuchania świadka S. C. z dnia […] października 2015 r. i postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia […] lutego 2017 r. Panu J. A.. Organ podatkowy pierwszej instancji odmówił zapoznania się z dokumentami wyłączonymi z akt sprawy postanowieniem z dnia […] kwietnia 2021 r. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że wszczął w dniu […] lipca 2019 r. postępowanie podatkowe wobec A sp. z o.o. w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług za styczeń – grudzień 2016 r. Organ odwoławczy wskazał, że postępowanie […]





Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.