WSA: list polecony to skuteczna forma poinformowania o przetwarzaniu danych

Kilka dni temu WSA w Warszawie opublikował kolejne uzasadnienie orzeczenia, w którym przedstawił interpretacje pojęcia “poinformowania”, o którym jest mowa w art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Wiele już było i pewnie wiele jeszcze będzie interpretacji tego przepisu, gdyż zezwala on Bankom na przetwarzanie: informacji stanowiące tajemnicę bankową (…) dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, (…) bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem (…), a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, (…), o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody. W tym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO z września 2022 r.,w której organ ten: nakazał bankowi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uczestniczki postępowania dotyczących umowy z […] lutego 2008 r. nr […], przetwarzanych na podstawie art. 105a ust. 3 P.b. w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w systemie BIK. Sąd tak argumentował swoje stanowisko: w przedmiotowej sprawie nie jest sporny między stronami fakt nadania na adres uczestniczki postępowania wypowiedzenia umowy z informacją wymaganą przepisem art. 105a ust. 3 P.b.; sporna jest ocena prawna skutków tej okoliczności skoro zatem bank dysponuje dowodem nadania spornej korespondencji, a jej adresat w toku postępowania administracyjnego nie wykazał okoliczności, które mogłyby obalić domniemanie doręczenia listu poleconego, to nie ma podstaw do przyjęcia, iż skarżący nie dopełnił obowiązku “poinformowania” przewidzianego w 105a ust. 3 P.b. takie rozumienie przesłanki “poinformowania” koreluje też z treścią art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2023 r., poz. 583), w myśl którego wierzyciel może przekazać do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach konsumentów informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy upłynął co najmniej miesiąc od wysłania […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.