WSA o adresie i numerze telefonu przedsiębiorcy

WSA w Warszawie uchylił decyzje Prezesa UODO. Organ nadzorczy nakazał spółce prowadzącej internetową bazę lekarzy usunąć dane: w zakresie nazwy Prywatny Gabinet Stomatologiczny, adresu prowadzenia działalności oraz numeru telefonu z portalu internetowego “[…]” Prezes UODO rozpoznając skargę lekarza ustalił, że: Spółka udostępnia na portalu “[…]” pod adresem URL: […] bez zgody Uczestnika dane, tj. nazwę “Prywatny Gabinet Stomatologiczny”, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer telefonu. Sąd zaprezentował stanowisko, z którego wynika, że: dane przetwarzane przez Spółkę na portalu “…”, tj. dotyczące nazwy: Prywatny Gabinet Stomatologiczny, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, numeru telefonu, nie mogą w ocenie Sądu jak słusznie twierdzi skarżąca identyfikować Uczestnika. Administrator danych wykazał, że: wskazany adres (ul. M.[…], P.) nie jest wyłącznie adresem placówki leczniczej – “…pod tym adresem figurują również dwa sklepy i jeden punkt usługowy (dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)…”. wskazana lokalizacja nie jest miejscem zamieszkania Uczestnika – jest adresem lokalu usługowego, nie identyfikuje zatem w tym zakresie Uczestnika. Sąd odniósł się także do numeru telefonu zamieszczonego w bazie lekarzy: numer telefonu może zatem być numerem do placówki leczniczej, obsługiwanym przez osobę trzecią (np. rejestratorkę, asystentkę). w ocenie Sądu skarżąca słusznie zauważyła, że umieszczane na portalu dane nie są danymi, identyfikującymi jedną, konkretną osobę fizyczną, tym samym nie powinny być objęte reżimem właściwym dla danych osobowych. Co ciekawe Sąd, wskazał także, że: lekarze i pielęgniarki, niebędący funkcjonariuszami publicznymi, ale podlegający wpisowi do właściwego rejestru, nie mogą korzystać z ochrony danych w rejestrze tym zawartych. wobec powyższego należy uznać, że wykorzystanie przez skarżącą danych osobowych, ujawnionych przez właściwe organy (rejestry lekarzy, rejestry podmiotów prowadzących działalność leczniczą, CEIDG) było zgodne z przepisami RODO oraz z przepisami prawa krajowego zwłaszcza w sytuacji, gdy skarżąca nie podała imienia i nazwiska Uczestnika. Trzeba też odnotować, że zdaniem Sądu: zawarte w motywie 14 RODO pojęcie osoby prawnej na gruncie prawa polskiego dotyczy możliwości działania […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.