WSA: organ słusznie umorzył postępowanie, gdy oświadczono, że dane zostały usunięte

W lipcu 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę obywatela na decyzję organu nadzorczego. Organ ten umorzył postępowanie administracyjne ze skargi tego obywatela.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał następującą skargę: na nieprawidłowości w procesie przetwarzania przez Spółkę jej danych osobowych pozyskanych od Przedsiębiorcy wskazała, że na jej adres e-mail pełnomocnik Spółki wysłał wezwanie do zapłaty związanej z fakturą VAT wystawioną na […] sp. z o.o. z siedzibą w […], w której skarżąca jest Wiceprezesem Zarządu. według skarżącej, należność wynikająca z tej faktury została w całości uregulowana. Skarżąca podniosła, że nie wyrażała zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci imienia i nazwiska umieszczonego w jej adresie e-mail oraz na otrzymywanie wiadomości e-mail od Spółki. wobec powyższego skarżąca wniosła do Prezesa UODO o nakazanie usunięcia jej danych osobowych przez Spółkę. Organ nadzorczy zwrócił się do administratora danych z żądaniem wyjaśnienia przedmiotowej skargi i uzyskał taką odpowiedź: świadczy usługi windykacji należności na rzecz wierzycieli. Przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku oparte jest o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdzie wierzyciel pełni rolę administratora danych, a Spółka działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie wierzyciela. Spółka, zgodnie z treścią zawieranych umów i mając na uwadze art. 28 ust. 3 pkt g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: “RODO”, usuwa z własnych systemów dane dłużników, które zostały powierzone do przetwarzania, po zakończeniu procesu windykacji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych umorzył postępowanie wskazując, że: w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka bezprzedmiotowości postępowania i umorzenia postępowania w oparciu o art. 105 § 1 k.p.a. Jak wynika bowiem ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.