WSA: prośba o przekazanie dowodu osobistego nie jest przetwarzaniem danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie, w której potencjalny klient Banku nie chciał przekazać swojego dowodu osobistego, aby Bank ten dokonał jego zeskanowania. Obywatel złożył skargę do Prezesa UODO na stosowaną przez Bank praktykę: polegającą na wymuszaniu zgody na pozyskanie i utrwalanie skanów dowodów osobistych obejmujących dane osobowe, w tym dane biometryczne klientów poprzez blokowanie depozytów klientów w ww. celu bez podstawy prawnej. Ze skargi tej osoby wynikało, że odmówiła ona przekazania pracownikow Banku swojego dokumentu tożsamości, co nie przeszkodziło w złożeniu skargi do organu nadzorczego. Prezes UODO, w styczniu 2020 r., wydał postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Taką decyzję argumentował tym, że: w niniejszej sprawie nie doszło do przetwarzania, w tym utrwalania, danych osobowych skarżącego, zawartych w jego dowodzie osobistym czynności w sprawie ogólnych praktyk stosowanych przez administratorów danych nie są podejmowane na wniosek osoby zainteresowanej. Powyższa kwestia może być przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu przez organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych funkcją skargi wnoszonej do Prezesa UODO jest egzekwowanie przestrzegania przepisów u.o.d.o. w operacjach przetwarzania danych bezpośrednio wpływających na osobę, której przetwarzane dane dotyczą. W rozpoznawanej sprawie brak jest procesu przetwarzania danych osobowych, który musi być przedmiotem skargi wniesionej na podstawie art. 77 ust. 1 RODO i jako taki mógłby podlegać ocenie organu co do jego legalności. Kontrola stosowanych przez administratorów danych ogólnych praktyk, których dotyczy skarga, nie może być przedmiotem indywidualnej skargi, gdyż należy do autonomicznych kompetencji Prezesa UODO WSA w Warszawie, w orzeczeniu z maja 2020 r., oddalił skargę obywatela w przedmiotowej sprawie. Sąd także wskazał, że: nie doszło do operacji przetwarzania danych osobowych skarżącego, gdyż skarżący odmówił bankowi przekazania swojego dowodu osobistego do zeskanowania. Tę, stosowaną powszechnie wobec klientów, praktykę banku – jako próbę nieuprawnionego uzyskania danych osobowych – skarżący uczynił przedmiotem skargi do Prezesa UODO. Zatem skarżący kwestionuje ogólną praktykę banku dotyczącą przetwarzania danych […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.