WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

Zanim przejdę do omówienia tytułowego orzeczenia WSA w Warszawie, warto zrobić krótkie wprowadzenie. W listopadzie 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją wydaną, na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 § 1 k.p.a. oraz art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 58 ust. 2 lit. b w zw. z art. 5 ust 1 lit. f oraz art. 9 ust. 1 RODO, umorzył postępowanie wobec Komendanta Miejskiego Policji w B., a jednemu z Komendantów Wojewódzkich Policji udzielił upomnienia: za naruszenie przepisów RODO, polegające na udostępnieniu danych osobowych skarżącego D.R. dotyczących stanu jego zdrowia poprzez ujawnienie specjalizacji lekarzy wystawiających mu zwolnienia lekarskie od służby w Policji, z naruszeniem zasady poufności danych (pkt 2 zaskarżonej decyzji). Sprawę rozpoczął policjant, który w maju 2019 r. złożył skargę do Prezesa UODO na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie jego danych osobowych przez wskazanych powyżej Komendantów. Nieprawidłowości te miały polegać na nieuprawnionym udostępnieniu: informacji prasie zawierających jego dane osobowe dotyczące zwolnień lekarskich, na których przebywał, ich liczby oraz specjalizacji lekarzy je wystawiających. Skarżący stwierdził w treści skargi, że z materiału prasowego wynikało, iż ww. dane redakcja pozyskała od Komendanta Wojewódzkiego Policji w […] oraz Komendanta Miejskiego Policji w B.. Komendant Miejski Policji w B. zaprzeczył jakoby udostępniał jakiekolwiek dane osobowe skarżącego prasie. Natomiast Komendant Wojewódzki Policji, w jednym z miast, wyjaśnił: iż dane osobowe skarżącego przetwarza od dnia lutego 2007 r., tj. od dnia wcielenia skarżącego do służby w Policji m.in. w zakresie: obsługi kadrowej, prowadzenia polityki dyscyplinarnej w jednostkach organizacyjnych Policji, wydania legitymacji służbowej skarżącemu, naliczenia oraz sporządzenia list uposażeń, prowadzenia ewidencji podatkowej, prowadzenia ewidencji sprzętu uzbrojenia będącego na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariusza, udzielenia świadczeń mundurowych przysługujących funkcjonariuszom Policji, udzielenia dopłat do wypoczynku oraz członkom jego rodziny, przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, przeprowadzenia postępowania skargowego, wyjaśnienia kwestii poruszanych przez skarżącego w korespondencji kierowanej do Komendanta Wojewódzkiego Policji w […] i mediach, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.