WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie nakazu usunięcia danych z zapytania kredytowego

W kolejnym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylono decyzję Prezesa UODO, co do nakazu usunięcia danych osobowych osoby, która złożyła zapytanie kredytowe do Banku, ale nie zawarła umowy. W przedmiotowej sprawie Bank pozyskał dane osobowe Wnioskodawcy bezpośrednio od niego – w związku z zawarciem umów o świadczenie usług bankowych z […] kwietnia 2015 r. oraz złożonym […] maja 2018 r. wnioskiem kredytowym; Bank pozyskał dane osobowe Wnioskodawcy w zakresie: nazwisko, imię, numer PESEL, przedmiotu zabezpieczenia, telefon kontaktowy, zakres pokrewieństwa, rozliczenie inwestycji, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, adres zamieszkania, kraj zamieszkania, podstawa osiągania dochodu, staż pracy, liczba osób w gospodarstwie, miesięczne wydatki gospodarstwa domowego, informacja o posiadanych zobowiązaniach, zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów – nazwa, pracodawcy, nr NIP i REGON, adres siedziby, stanowisko, średni dochód netto (tak: wyjaśnienia Banku z […] stycznia 2019 r. wraz z załącznikami). Bank wyjaśnił, że przetwarza obecnie dane osobowe Wnioskodawcy w związku z wnioskiem o kredyt hipoteczny z […] maja 2018 r. w celu oceny zdolności kredytowej i – na podstawie art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) – udostępnił Biuru dane osobowe Wnioskodawcy. Dane te będą przetwarzane przez Bank przez 6 lat – na podstawie art. 118 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), zwanej dalej “K.c.” (tak: wyjaśnienia Banku z […] stycznia 2019 r. wraz z załącznikami). Nadto Bank oświadczył, że dane osobowe zwracających się o kredyt osób są wykorzystywane do budowy modeli i jako takie pozostają, aby modele te były wiarygodne. Natomiast wykorzystane do budowy modeli – związane z osobami – informacje nie są potem dostępne dla celu oceny wiarygodności kredytowej danej osoby. Dane w Biurze są przechowywane przez trzy okresy do różnych celów: pierwszy to okres zapytania kredytowego 6 […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.