WSA wskazuje podstawy prawne przetwarzania danych przez komisje antymobingową

W jednym z prawomocny orzeczeń WSA w Warszawie wskazał, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prawidłowo udzielił administratorowi upomnienia za naruszenia obowiązku informacyjnego. Dokładnie chodzi o naruszenie art. 13 ust. 1 lit. c RODO. Naruszenie to polegało na: nieprawidłowych informacji w zakresie dotyczącym podstawy prawnej przetwarzania jej danych osobowych szczególnej kategorii, w pozostałym zakresie odmówił uwzględnienia wniosku. Według Prezesa UODO: Spółka jednakże, w klauzulach zawarła nieprawidłowe informacje dotyczące podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, powołując się na art. 9 ust. 1 RODO, zamiast na art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z przepisami Kodeksu Pracy oraz m.in. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął swój wywód od przypomnienia, że: poza zakresem kompetencji Prezesa UODO była ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania antymobbingowego przez Spółkę – weryfikacja składu Komisji, sposobu procedowania Komisji i przesłuchiwania stron postępowania oraz wydanego rozstrzygnięcia i udostępniania kopii akt osobowych pracownika, w tym kopii dokumentacji zgromadzonej w toku prac Komisji; w zakresie kompetencji Prezesa UODO była jedynie ocena prawidłowości przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Spółkę, w tym danych przetwarzanych w ramach postępowania wyjaśniającego Komisji i w związku z rozpatrywaniem skargi z […] czerwca 2020r. przez Radę Nadzorczą Spółki oraz prawidłowości realizacji przysługujących Skarżącej zgodnie z RODO praw. Nadto Sąd wskazał, że: skoro Skarżąca, będąc pracownikiem Spółki, złożyła skargę z […] lutego 2020r., w której postawiła zarzuty mobbingu, czego konsekwencją było wszczęcie procedury antymobbingowej przez Spółkę i w związku z tym doszło do przetwarzania przez ww. Komisję w toku postępowania zarówno zwykłych danych osobowych Skarżącej (imię, nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, adres e-mail), jak i szczególnych kategorii danych osobowych (dotyczących zdrowia Skarżącej w związku z niezdolnością do pracy), nie sposób uznać, że te działania Komisji, same w sobie, były niezgodne z prawem. w skład Komisji wchodziły osoby upoważnione przez Spółkę, które […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.