WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

W marcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał bardzo interesujący wyrok w zakresie dotyczącym granic postępowania administracyjnego przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w przedmiocie udzielenia Bankowi upomnienia za naruszenie art. 6 ust. 1 RODO.  Stan faktyczny przedmiotowej sprawy wyglądał następująco. Obywatel złożył do Prezesa UODO skargę na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez […] S.A. polegające na przetwarzaniu danych osobowych bez podstawy prawnej oraz udostępnieniu danych osobowych na rzecz […] S.A. niespełnienie wymagań uprawniających go do rozpoczęcia przetwarzania jej danych osobowych w bazie […], w związku z wierzytelnością wynikającą z umowy nr […], bowiem Bank nigdy nie powiadomił skarżącej o zamiarze przetwarzania jej danych osobowych bez jej zgody w bazie […] stosownie do art. 105a ust. 3 Prawa bankowego. Organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych przeprowadził postępowanie administracyjne i ustalił m.in., że: skarżąca zawarła z Bankiem w dniu […] października 2012 r. umowę nr […], z tytułu której powstało zadłużenie; opóźnienie w spłacie wynosiło powyżej 60 dni, a umowa została zamknięta w dniu […] lutego 2018r., Bank wskazał, że dane osobowe skarżącej zostały zebrane w związku z zawartymi umowami o produkty bankowe, w tym ww. umową nr […]; dane osobowe skarżącej, tj.: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, płeć, data i miejsce urodzenia, pesel, typ i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu, nazwa pracodawcy, stanowisko, stan cywilny – przetwarzane są obecnie przez Bank w celach stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, w związku z zaległościami w spłacie zobowiązania wynikającego z umowy nr […] Bank skierował do skarżącej zawiadomienie wysłane listem zwykłym w dniu […] sierpnia 2017 r. o zamiarze przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania, bez jej zgody, zgodnie z przepisami art. 105a ust. 3 Prawa bankowego i przetwarzał dane osobowe skarżącej w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, skarżąca w dniu […] stycznia 2019 r. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.