Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Temat związany z kopiowaniem dokumentów tożsamości został już odmieniony przez wszystkie przypadki. Znane są stanowiska czy to Związku Banków Polskich czy też Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Teraz znamy już stanowisko Prezesa UODO z 10 czerwca 2022 r., które dostępne jest wyłącznie w serwisie Judykatura.pl! We wskazanej decyzji organ nadzorczy z zakresu ochrony danych osobowych wskazuję, że: W ocenie Prezesa Urzędu powyższe jest jednak legalne wyłącznie wtedy, kiedy taki obowiązek nakłada na bank przepis rangi ustawy. Podkreślić należy, że przepis art. 112b Prawa bankowego nie przewiduje obowiązku wykonania przez bank kopii dowodów tożsamości, a jedynie w sposób ogólny reguluje takie uprawnieni. Nie można zatem uznać, aby przepis ten dopuszczał możliwość wykonywania kopii dowodu osobistego podczas każdej czynności związanej z prowadzoną działalnością bankową. oraz Mając na uwadze brzmienie art. 112b Prawa bankowego organ stoi na stanowisku, iż w celach prowadzenia działalności bankowej nie zawsze konieczne jest utrwalanie danych zawartych w dowodzie osobistym poprzez sporządzenie jego kopii. Wystarczającym może okazać się bowiem jedynie weryfikowanie tożsamości osób fizycznych. Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie, Bank wykonał kopię dowodu osobistego Skarżącego podczas zawierania z nim umowy konta oraz umowy bankowości elektronicznej w dniu X czerwca 2018 r., uzasadniając swoje działanie koniecznością zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego. Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i obowiązku przechowywania dokumentacji z zastosowania tych środków reguluje obecnie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 593), zwana dalej AML. Prezes UODO wskazuję jako podstawę dokonywania kserokopii dowodu osobistego przepisy ustawy AML: Wskazać należy, że z art. 49 ustawy AML wynika wymóg przechowywania przez instytucje obowiązane, a więc również przez Bank, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne: 1) kopii dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.