WSA w prawomocnym orzeczeniu – ochrona dobrego imienia to prawnie uzasadniony interes

W czerwcu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę obywatela na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r. w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. 

Obywatel otrzymał pocztą tradycyjną list podpisany przez prezesa spółki, a wysłany w jej imieniu, że dalsze działanie tego obywatela polegające na rozgłaszaniu nieprawdziwych informacji o m.  in. łamaniu prawa przez spółkę spotkają się z odpowiednimi krokami prawnymi, w tym działaniami zmierzającymi do uzyskania “wysokich odszkodowań za przekazywanie nieprawdziwych informacji, które naruszają dobre imię firmy G.”.

Newsletter

Taki list otrzymało kilkunastu sąsiadów.

Prezes UODO, w uzasadnieniu swojej decyzji, stwierdził, że:

uczestnik postępowania posiada przesłankę uzasadniającą możliwość przetwarzania danych osobowych skarżącej, gdyż przetwarza je w celu ochrony swojego dobrego imienia.

w ramach przepisów prawa spółka wskazuje konsekwencje działań podejmowanych przez skarżącą i ostrzega przed skierowaniem zawiadomień, jednak dopiero, gdy (i o ile) zaistnieją nieprawidłowości w użytkowaniu nieruchomości sąsiadujących z terenem należącym do spółki.

zatem nie można stwierdzić, aby takie przetworzenie danych skarżącej stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bowiem nie jest nadrzędny interes, prawa czy wolności skarżącej wobec interesów spółki. To uczestnik postępowania wzywał (m.in.) skarżącą do zaprzestania naruszeń prawa, broniąc swojego dobrego imienia.

Jedyne czego nie dopilnowała spółka (uczestnik postępowania) to spełnienie pośredniego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i w tym zakresie Prezes UODO nakazał spółce wypełnienie wobec skarżącej obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

WSA w Warszawie oddalił skargę na punkt drugi decyzji Prezesa UODO, w którym to organ nadzorczy odmówił uwzględnienia wniosku.

Sąd wskazał, że:

nie budzi wątpliwości Sądu, że skarżąca i uczestnik postępowania są skonfliktowani na tle prowadzonej przez uczestnika działalności gospodarczej. W aktach administracyjnych sprawy znajdują się, załączone do wniosku skarżącej z […] września 2019 r., pisma właścicieli sąsiednich nieruchomości z […] sierpnia 2019 r., skierowane do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – […] , Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w R. oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R.. Pisma te zostały podpisane przez autorów – w tym skarżącą – imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania. Skarżąca i pozostali autorzy informują adresatów ww. pism o zamontowaniu przez uczestnika postępowania w dniu […] sierpnia 2019 r. trzech wielkich zbiorników na komponenty chemiczne oraz zwracają się o niezwłoczne podjęcie interwencji.

opisana wyżej korespondencja, znajdująca się w aktach administracyjnych sprawy, świadczy o tym, że uzasadniony interes uczestnika postępowania to interes gospodarczy, a konkretnie ochrona dobrego imienia przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy inne podmioty (tu: właściciele sąsiednich nieruchomości, do których należy skarżąca) zarzucają spółce działania, które mogą osłabić jej pozycję na rynku, to ma ona prawo bronić swojej renomy, a także zabezpieczyć się zarówno przed istniejącymi, jak i ewentualnymi roszczeniami. Natomiast zasadność tych zarzutów lub roszczeń może zostać zweryfikowana w innych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej.

raz jeszcze podkreślić należy, że prawnie uzasadnionego interesu nie można ograniczać do interesu prawnego.

nie ma też podstaw do przyjęcia, iż uprawnienie do przetwarzania danych musi wynikać z jakiegoś szczególnego przepisu prawa.

takie podejście prowadziłoby w konsekwencji do powstania konkurencyjnej podstawy przetwarzania danych w stosunku do art. 6 ust. 1 lit. c) lub lit. e) RODO.

do realizacji uzasadnionego celu gospodarczego uczestnik postępowania przetworzył jednokrotnie imię, nazwisko i adres zamieszkania skarżącej, czyli dane osobowe konieczne do doręczenia jej pisma z […] września 2019 r.

w tej sytuacji została spełniona przesłanka “niezbędności” danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Spółka incydentalnie posłużyła się ww. danymi, umieszczając je na kopercie zawierającej ww. pismo.

I co najistotniejsze:

w ocenie tut. Sądu, uczestnik postępowania legitymował się podstawą prawną do przetworzenia (zresztą jednorazowego) danych osobowych skarżącej, a zatem brak było podstaw do nakazania usunięcia tych danych, a w konsekwencji organ prawidłowo odmówił skarżącej uwzględniania wniosku w tym zakresie.

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram